Home

Spilindex betekenis

spilindex - Zelfstandignaamwoord 1. bepaalde stand van het indexcijfer die bepalend is voor de aanpassing van de lonen en de sociale uitkeringen Woordherkomst samenstelling van spil en index spilindex. bepaalde stand van het indexcijfer die bepalend is voor de aanpassing van de lonen en de sociale uitkeringe spilindex: België: een grenswaarde van de zogeheten gezondheidsindex; deze grenswaarde is van belang voor de indexering van onder meer overheidslonen en sociale uitkeringen. Voorbeeld 'De ambtenaren gaan er in juli 2 procent op vooruit. De sociale uitkeringen en pensioenen zelfs al een maand eerder

Wanneer de index (de prijzen van diensten en goederen) een bepaald niveau overschrijdt komt er een draaipunt: de spil, daarom spreekt men van spilindex. Dit betekent voor de publieke sector dat de wedden van de ambtenaren en de sociale uitkeringen automatisch worden verhoogd Voor de openbare sector is er een wet die de indexkoppeling van de wedden van ambtenaren regelt. Als de gezondheidsindex de spil overschrijdt, worden ook de lonen en sociale uitkeringen in de.. Als de gezondheidsindex een bepaald niveau - de zogenoemde spilindex - overschrijdt, dan stijgen een maand later de pensioenen en uitkeringen automatisch met 2%. Nog een maand later zijn de lonen van de openbare sector aan de beurt. Op die manier wordt de koopkracht op niveau gehouden De spilindex is overschreden: uw uitkering, pensioen of loon bij de overheid gaat omhoog. Sociale uitkeringen en pensioenen stijgen in maart met 2 procent. Dat komt omdat de spilindex is overschreden. In april stijgen ook de weddes van het overheidspersoneel. Artikel vrtNws; 02 Februari 202 De aanpassing van de meeste lonen aan de index wordt uitgevoerd als het gemiddelde van de laatste 4 gezondheidsindexen een bepaalde grens overschrijdt. Deze wordt de spilindex genoemd. Wanneer de loons- of uitkeringsaanpassing precies wordt doorgevoerd hangt af van de gemaakte collectieve arbeidsovereenkomsten

Indexering (3) (Indicering). Zodra een website online is moet deze vindbaar zijn voor potentile klanten. Met de vele zoekmachines die het Internet rijk is, ieder met hun eigen manier van aanmelden en miljoenen pagina tekst, is het tegenwoordig een hele opgave om een pagina zo aan te melden dat deze ook gemakkelijk gevonden wordt Als de prijzen van producten en diensten stijgen, dan stijgt ook de index. Als dat cijfer een bepaalde waarde overstijgt - de zogenaamde spilindex - dan stijgen de uitkeringen en lonen automatisch mee. Dat is nu deze maand gebeurd, een maand eerder dan voorzien. Door de overschrijding gaan volgende maand de uitkeringen en pensioenen omhoog De spilindex is een vooraf vastgelegde drempelwaarde, waarmee de afgevlakte gezondheidsindex vergeleken wordt. Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, volgt een indexering van het loon of de uitkering. Deze indexering gebeurt evenredig met het percentage tussen twee spilindexen

In februari 2020 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Overeenkomstig onze maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de spilindex (momenteel 109,34) bereikt worden door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) in januari 2022 Op voorhand wordt een spilindex vastgelegd. Bij het bereiken of overschrijden van de spilindex worden de lonen en sociale uitkeringen in de publieke sector verhoogd met 2%. In dit geval moeten de salarissen, vergoedingen en toelagen die voor indexatie in aanmerking komen verhoogd worden met een verhogingscoëfficiënt (indexcijfer) (zie tabel onder) In deze verklarende woordenlijst staan alle moeilijke termen met hun betekenis. Maak er als lezer handig gebruik van. Hoofdstuk 2 geeft uitleg over de verschillende soorten indexeringen en hun impact. Het laatste deel van dit hoofdstuk focust op de negende grote indexhervorming, en meerbe spilindex betekenis & definitie. spilindex - Zelfstandignaamwoord 1. bepaalde stand van het indexcijfer die bepalend is voor de aanpassing van de lonen en de sociale uitkeringen Woordherkomst samenstelling van spil en index. Lees meer. spilden

Wat is de betekenis van spilindex - Ensi

spilindex betekenis en definiti

 1. De spilindex die vastgelegd is op 107,20 punten werd deze maand niet bereikt. Mechanisme van indexering. De voorspellingen van het Federaal Planbureau (FPB) worden elke eerste dinsdag van de maand gepubliceerd (met uitzondering van de maand augustus) en zijn beschikbaar op de website van het FPB
 2. De betekenis van spilindexen vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van spilindexen gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken
 3. Alles over de Spilindex op www.standaard.biz. De inflatie in België is in mei opnieuw onder de 2 procent gezakt: van 2,08 procent vorige maand tot 1,89 procent

Online vertaalwoordenboek. EN:spilindex. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Een filmpje over de gezondheidsindex dat komt van www.explania.com. De reden dat dit op YouTube staat, is omdat sommige computers geen Flash ondersteunen. Al.. De daaropvolgende spilindex wordt volgens de huidige prognose niet meer verwacht in 2020. Het Federaal Planbureau actualiseert maandelijks zijn vooruitzichten. Deze prognose kan dus nog wijzigen waardoor de overschrijding van de spilindex wat vroeger of later zal plaatsvinden. Bron: Persbericht dd. 3 september 2019 van het Federaal Planbureau Online vertaalwoordenboek. FR:spilindex. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Spilindex - betekenissen en gebruik van het woord. Nederlands woordenboek. Synoniemen en ander woord

Betekenis-definitie spilindex: België: een grenswaarde van

OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN AUGUSTUS 2017 Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, Pagina 1 De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van Een Wachtgel schrijden van de spilindex verhoogt die coëf-ficiënt met 2%. Bijgevolg stijgen ook de lonen met 2%. Bovenaan elke schaal vind je drie verhogings-coëfficiënten. Het coëfficiënt, 1,6734 geldt vanaf juli 2017, daarna komen de coëfficiënten 1,7069 en 1,7410. Omdat we niet weten hoe snel de prijzen zullen stijgen, weten we ook nie

Wat is de betekenis van 'hetzelfde ambt' in het DKO? Wat wordt verstaan onder een 'ander ambt' in het DKO? De begrippen 'hetzelfde ambt' en 'ander ambt' spelen een cruciale rol bij: de verdeling van de beschikbare opdrachten onder het vastbenoemd personeel; de maatregelen die vooraf aan de terbeschikkingstelling moeten worden genomen Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, volgt een indexering van het loon of de uitkering. Deze indexering gebeurt evenredig met het percentage tussen twee spilindexen. Voor de overheidssector en de sociale uitkeringen liggen de spilindexen telkens 2% uit elkaar en volgt er, telkens bij het bereiken van de spilindex, een indexering van 2%

Hoger of lager? Met zo'n 400.000 bedienden uit een dertigtal verschillende sectoren is PC 200 het grootste paritair comité van België. Verwacht wordt dat de lonen in 2021 hier met 1,1% omhoog zullen gaan De Recupel-bijdrage is het bedrag dat u betaalt bij de aanschaf van een nieuw elektrisch en elektronisch apparaat. Met de inkomsten van deze bijdragen coördineren en organiseren zij de inzameling, sortering, verwerking en recyclage van afgedankte elektro-toestellen in België. Alle apparaten waarop een Recupel-bijdrage wordt aangerekend, staan vermeld in de apparatenlijsten en zijn ingedeeld. Wat is de huurindexatie? Elk jaar kan de huurprijs op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van het contract aan de kosten van levensonderhoud aangepast worden

(niet-geïndexeerde jaarwedde, voltijds, tegen spilindex 138,01)) Klasse 1 = 51 973,55 € Klasse 2 = 57 104,87 € Klasse 3 = 65 508,80 € Klasse 4 = 73 185,81 € Klasse 5 = 87 385,33 € Klasse 6 = 102 162,42 € Klasse 7 = 117 600,71 € De brutomaandwedde = (jaarwedde x index) : 12. Voor de geïndexeerde bedragen, zie bedragen indexere NSPV - SNPS - NGPS Nationaal syndicaat van het politie- en veiligheidspersoneel. Syndicat national du personnel de police et de securité Wat is een recessie en wat zijn de gevolgen ervan? Een economische recessie is wanneer er twee opeenvolgende kwartalen een negatieve economische groei is wordt automatisch verhoogd met 2 % als de spilindex overschreden wordt. perequatie (enkel als ambtenaar): Uw pensioen als ambtenaar volgt de evolutie van de bezoldigingen van de actieve ambtenaren. Die aanpassing heet 'perequatie'. De FPD past de perequatie automatisch toe en u hoeft die dus niet aan te vragen

Het Vlaams woordenboek » spilindex

Vertalingen spilindex NL>ES . We hebben geen vertalingen voor spilindex in Nederlands > Spaansprobeer het met Google Tips bij de vertalingen: Wellicht vind je het woord op één van deze websites: Encyclo.nl (Betekenissen van Nederlandstalige woorden) Encyclo.co.uk (Betekenissen van Engelstalige woorden) Enzyklo.de (Betekenissen van Duitstalige. Het Planbureau gaat uit van een overschrijding van de spilindex in januari 2016. Normaal zouden de uitkeringen en ambtenaren dan met twee procent omhoog ga..

Spilindex overschreden: dit betekent het voor jouw loon

 1. gen van de leden van een Commissie die op nationaal niveau actief is. Ze analyseert de kostprijs voor de bouw van gebouwen en privé-woningen. Uit deze gegevens, die over het [
 2. De afgevlakte index, ook wel het voortschrijdend gemiddelde genoemd, is de gemiddelde waarde van de gezondheidsindex in de vier voorbije maanden. Die vormt de basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. Zo worden overheidswedden telkens geïndexeerd twee maanden nadat de afgevlakte index een bepaalde drempelwaarde heeft overschreden
 3. Betekenis van Shelter toevoegen. Aantal woorden: Naam: E-mail: (* optioneel) Email confirmation: << Rolspoiler: Slottijd >> Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik! Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom
 4. We hebben geen vertalingen voor spilindex-cijfer in Nederlands > Engelsprobeer het met Google Tips bij de vertalingen: Het woordenboek vertaalt geen zinnen, maar geeft wel voorbeelden van zinnen waarin het door u gevraagde woord voorkomt. Wellicht vind je het woord op één van deze websites: Encyclo.nl (Betekenissen van Nederlandstalige woorden
 5. Nederlands: ·o (scheepvaart) een kaapstander Als zware spil was de toen normale horizontale ankerspil op het voorschip gebruikelijk.· v/m de as waar iets rond draait· v/m overdrachtelijk: de persoon die een centrale plaats inneemt Deze sutra stelt dat de vrouw de spil, de belangrijkste regulerende kracht is in het gezin. (voetbal) midhalf, centrale.
 6. Dit gebeurt wanneer de spilindex overschreden wordt. Dit wil zeggen: als de prijzen op één kwartaal met meer dan 2% gestegen zijn. Bij het variabel systeem worden de lonen op vaste date (bv. 1 januari) aangepast aan de index van het moment. Je weet dus op voorhand wel wanneer,.

Loonindexering - Wikipedi

Als je in de Belgische media hoort of leest dat 'de index', 'spilindex' of 'gezondheidsindex' overschreden wordt, betekent dit dat de normbedragen van onder andere het leefloon zullen wijzigen. Zo volgen die bedragen min of meer wat er (theoretisch!) nodig is om met een absoluut minimum aan inkomen een minimum aan comfort te kunnen betalen, zoals huishuur, water, elektriciteit en voedsel Ontsparen - Thema:Economie - On line encyclopedie - Weet u, wat wat is? Alles, wat u al altijd had willen weten ↑index in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values op ugent.b

stijging of daling van de van de lonen door een wijziging van de index. Van Dale 2017 online: BE NL: prijscompensatie. Bovendien is de 2% indexaanpassing bij het overschrijden van de spilindex zowel voor hoge als voor lage inkomens een lachertje bij een inflatie van 4,1%, een koopkrachtdaling van 10% en een stijgende energie- en waterkost van respectievelijk 10 en 30% Telkens de index een vooraf bij cao vastgelegde drempel (spilindex) heeft overschreden, komt er een automatische indexering; All-inakkoorden Hierin wordt over indexatie en reële loonstijging globaal onderhandeld Als de door indexatie nominale lonen meer stijgen dan verwacht, wordt de reële loonstijging automatisch lager Voorbeeld

De betekenis van nachtarbeid is: alle werkzaamheden die worden verricht gedurende een tijdspanne van niet minder dan zeven aanengesloten uren begrepen tussen 20.00 en 09.00 uur. Betekenis nachtarbeid. Er is al veel gezocht naar de betekenis van nachtarbeid en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis Op 31 augustus 2018 werd de spilindex overschreden. In opvolging daarvan vindt u in bijlage de geïndexeerde barema's op 1 oktober 2018. Ook de Sociale uitkeringen, waaronder kinderbijslag, zakgeld jongeren en de verhoging van het gereserveerd inkomen voor gezinslast (enkel in systeem bijdragen) worden daarom vanaf 1 september 2018 geïndexeerd Spilindex pas in juli 2015 opnieuw overschreden. Economie Het Planbureau heeft zijn inflatieprognoses opnieuw neerwaarts bijgesteld, nadat de inflatie in november opnieuw negatief was geworden. De. examendatabank opleiding: journalistiek semester: s1 opleidingsonderdeel module: economie lector: dirk laverge voorbeeldvragen wat is de betekenis van d

Loonindex - Wanneer is de volgende indexaanpassing

 1. Dat kunnen we onmogelijk voorspellen. De energieprijs hangt af van zoveel verschillende factoren dat hij voortdurend evolueert. We hebben die factoren ook niet zelf in de hand, en zijn afhankelijk van economische en politieke verschuivingen op het wereldtoneel
 2. Job zonder sollicitatie. Stel: je ziet een leuke job. Om je kandidaat te stellen, zet je je naam op een lijst. Meer hoef je niet te doen. Sta je bovenaan, dan krijg je de baan
 3. of meer wat er (theoretisch!) nodig is om met een absoluut

Index der consumptieprijzen in België - Wikipedi

In België zijn de sociale uitkeringen gekoppeld aan de indexering : Wanneer de spilindex overschreden wordt stijgen de uitkeringen automatisch mee met de lonen. Uitkeringsfraude houdt in dat iemand door eigen toedoen of nalatigheid een uitkering krijgt waar hij geen recht op heeft, of een hogere uitkering dan waar hij recht op heeft De AOW vormt de 1 e pijler van het pensioenstelsel. Het is het basisinkomen om te kunnen rondkomen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. De hoogte van de AOW wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon. Pensioenopbouw via de werkgever De 2 e. Een indexsprong geeft een vals beeld aan Belgen.Een indexsprong betekent dat de indexaanpassing wordt overgeslagen.Ondanks het veel belovende woordje sprong is een indexsprong dus geen goede zaak.Komt er een indexsprong Een indexcijfer is een getal in de vorm van een percentage dat de verhouding uitdrukt van een grootheid tot een referentiewaarde. Zo kan men aan de hand van de indexcijfers op uniforme wijze een overzicht krijgen van de ontwikkeling of verdeling van die grootheid. Het meest voorkomend zijn indexcijfers van historische reeksen, rijen van economische gegevens waarvan de ontwikkeling in de tijd.

Een indexcijfer is een getal in de vorm van een percentage dat de verhouding uitdrukt van een grootheid tot een referentiewaarde. Zo kan men aan de hand van de indexcijfers op uniforme wijze een overzicht krijgen van de ontwikkeling of verdeling van die grootheid. Het meest voorkomend zijn indexcijfers van historische reeksen.Het volgende voorbeeld zal een en ander verduidelijken Alles over je maandelijkse salaris, je salarisschaal (barema), eindejaarstoelage, vakantiegeld en andere vergoedinge Indexprovisie (wegvallen provisie voor overschrijding spilindex in 2018 + verwachte overschrijding spilindex in december 2019)-81.880-81.880: X: Overige index (op kruissnelheid brengen overschrijding spilindex augustus 2018 + indexatie lonen buiten provisie aan 1,8%) 520.095: 515.99

Indexering - 15 definities - Encycl

In zijn algemene betekenis staat het conservatisme voor een denkwijze die vasthoudt aan tradities en het bestaande wil handhaven of, indien nodig, Spilindex. De drempelwaarde van de afgevlakte index, het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex Je nettowedde hangt van een hele reeks factoren af: je niveau, je graad of klasse, je anciënniteit Daarnaast zijn er persoonlijke factoren, bv. personen ten laste, waarmee hier geen rekening wordt gehouden

jaren Gerechtigden Personen ten laste of samenwonende partner; 2020 19.892,01 3.682,55: 2019 19.335,92 3.579,60 2018 18.855,6 Overzicht van de salarisschalen, met bedragen berekend tot op het niveau van het bruto belastbaar maandsalaris. Elementen die de salarisschaal bepale

Hieronder vind je een betekenis van het woord consumptieprijsindex) Je kunt ook zelf een definitie van consumptieprijsindex) toevoegen. 1: 0 1. consumptieprijsindex) Een maatstaf voor veranderingen in de loop der tijd in de prijzen van consumptiegoederen en diensten die worden gekocht of gebruikt door huishoudens Hoofdstuk V - Speciale technische geneeskundige verstrekkingen Afdeling 1 - Algemene bepalingen + Stagedoende artsen - Artikel 10. Actuele versie sinds: 01.11.2014 Versie vanaf: / Interpretatieregels: regel 1 tot 13 Historiek. Afdeling 2 - Algemene speciale verstrekkingen - Artikel 1 De gezondheidsindex dient als basis voor de aanpassing van de huurprijzen en de lonen.. De index van de consumptieprijzen dient als basis voor de aanpassing van de alimentatiegelden.. Overschrijding van de spilindex bij de overheid 107,20: vooruitzicht 2020. De volgende indexcijfers zullen beschikbaar zijn op datum van 28 maart 2019 Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'overschrijden', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken Minimale rendementsgarantie of WAP-garantie. De minimale rendementsgarantie of WAP-garantie is het minimale rendement dat de werkgever volgens de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) verplicht moet garanderen tot uitdiensttreding of pensionering op de werkgevers- en werknemersstortingen in een groepsverzekering van het type vaste bijdragen ('Defined Contribution') en cash balance

Aanvraagformulieren. Loonschalen 01/2021 Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095. Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2021. Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro Onze pensioenen volgen de evolutie van de bezoldigingen van de ambtenaren die nog in dienst zijn. Dit noemen we 'perequatie'. Sinds 2009 gebeurt deze tweejaarlijkse aanpassing op basis van perequatiekorven volgens de verschillende sectoren binnen de openbare diensten Betekenis consumptieprijsindex. Er is al veel gezocht naar de betekenis van consumptieprijsindex en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad. En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website De spilindex, die volgens eerdere prognoses in maart 2015 zou worden overschreden, zal pas in mei worden overschreden. Maar die overschrijding is zonder betekenis, aangezien de regering heeft.

Je vindt in je brievenbus een brief van de politie. En daarop staat enkel 'Verhoor categorie 1'. Moet je je nu zorgen maken? We leggen het hier uit Wat is inflatie De term inflatie heeft eigenlijk 2 betekenissen: monetaire inflatie en prijsinflatie. Monetaire inflatie wil zeggen dat de hoeveelheid geld toeneemt in het economisch systeem. Dit heb je in de media wel al vaker gehoord als geld bijdrukken of geld in het systeem pompen. Dit doen overheden (en hun centrale banken) wanneer men geld tekort heeft De spilindex van de overheid is bereikt (Ella / SD Worx) Na twee opeenvolgende maanden gestegen te zijn, daalt de inflatie naar 1,10% (Statbel) Nettolonen op 1 januari licht omhoog. HR News. Loon en arbeidsvoorwaarden. Index. Personeelsadministratie. 13/12/2019 Welk project u ook wilt realiseren, bij Belfius Bank vindt u gegarandeerd de oplossing: een lening, verzekering, spaar- of beleggingsproduct op maat Beter luisteren. Als je goed kan luisteren, heb je een prachtige sleutel in handen om sterke relaties uit te bouwen. Zowel privé als op het werk

overschrijding van die spilindex. Een lage inflatie volstaat al om die werknemers onmiddellijk van 2% loonsverhoging te beroven. Of die indexsprong er nu komt Dat is de betekenis van uitspraken van minister van Financiën Johan Van Overtveldt over de 'taxshift' waar iedereen zit op te wachten Samenvatting Economie Proef/oefen tentamen april 2016, vragen en antwoorden Proef/oefen tentamen 2 juni 2016, vragen Anatomie Samenvatting Samenvatting - Begrippen inleiding economie vandaag Economie samenvatting 201 Betekenis. De prijselasticiteit van de vraag naar een goed geeft aan in welke mate of met welke gevoeligheid de kopers van dat goed op een prijsverandering reageren. Ze kan berekend worden als de verhouding tussen de relatieve verandering in de gevraagde hoeveelheid en de relatieve verandering in de prijs Wie een recht heeft, kan niet eindeloos lang wachten om dit recht uit te oefenen. Na verloop van tijd zal zijn vordering verjaren. Verjaring houdt in dat een bepaald recht - na verloop van tijd - niet meer kan worden afgedwongen

De spilindex is overschreden: uw uitkering, pensioen of

Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid. U ontvangt een kopie van uw bericht 1 FARASYN Arthur War Veteran In 1914, Arthur Farasyn was 22 years old when he left his family to know, on the basis of a post card, that he jointed the Belgian Army as a recruit and to be incorporated in the 3rd Line Regiment of Ostend. Volunteer on 8 th of August, he could not believe that the war was going to take so long in time and what misery the troops in the muddy trenches ware waiting. 6 3.1.2. Toelichtingen bij het aangifteproces en de logica van de borderellen Het proces voor de aangifte van de verschillende elementen begint met de transmissie van een aangifte (D-DCL) Rijmwoordenboek BETEKENIS VAN PERPLEX 127 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op BETEKENIS VAN PERPLEX. Wat rijmt er op BETEKENIS VAN PERPLEX. Pagina 2

Video: Consumptieprijsindex Statbe

Federaal Planbureau - Indexcijfer der consumptieprijzen

Betekenis van de gebruikte codering. A = De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen. M = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden. R = De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen De volgende spilindex zal dus 119,62 bedragen (117,27 + 2%). De lonen van de ambtenaren De lonen in de overheidssector volgen dezelfde regel, maar dan wel met een maand vertraging. Vroeger was dat ook zo voor de sociale uitkeringen, tot het ABVV in 200

Berekening en uitbetaling salaris Vlaanderen Inter

01-04-2016: Only in Belgium (vervolgverhaal) In totaal pompte ex-super Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) al meer dan 700 miljard euro in een tot nu toe vergeefse poging om de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2% te krijgen ht tp://www.emis.vito.be B e l g i s c h S t a a t s b l a d d. d. 31-01-2007 Overwegende dat het overleg met de voorzitter en de leden van het directiecomité over de bezoldiging voorzien in het koninklijk beslui

 • Fidget spinner tricks.
 • Typische Russische desserts.
 • Calculer son signe lunaire.
 • B&B Anno 1908 Workum.
 • Baboon spider.
 • Sons of Anarchy Season 8 Trailer.
 • Bruisend water afvallen.
 • Buonanotte.
 • Wat kun je maken van oude T shirts.
 • O'neill wetsuit shorty.
 • Tekstvak Photoshop.
 • Detox schema.
 • Bijenkorf zelf maken.
 • Wandelen Stalis Kreta.
 • Fátima heiligdom.
 • Kweepeer stoven.
 • Symbolen combimagnetron Zanussi.
 • Zacht linoleum.
 • Subsidie voor energiezuinig bouwen.
 • Kosten schuifpoort.
 • Technics platenspeler sl b210.
 • Alpaca schijndel.
 • Dota international 2019 qualifiers.
 • Appartement Reitdiephaven Groningen.
 • Mag je zand meenemen van het strand Nederland.
 • Krav Maga Overijssel.
 • Dab rig Amsterdam.
 • Anonymous masker illegaal.
 • Boerenbond nl gazond.
 • Review wigwam Slagharen.
 • Lamp maken van strandbal.
 • Iceland imo.
 • Vinyltegels portugees.
 • Over Keukenhof.
 • Dr Martens repareren.
 • Nestosyl kat.
 • Jungler.
 • SEAL Team season 4 episode 5.
 • Yesterday once More chords.
 • Corona voetbal.
 • Waaruit blijkt dat graniet een keihard gesteente is.