Home

Betreffende persoon

Wilt u bekijken of iemand is opgenomen in het register: v ul in onderstaande zoekbalk (een deel van) de naam van de betreffende persoon in. U dient minimaal twee letters van de achternaam in te voeren.. Zoekt u een persoon met een ander persoonscertificaat? Kijk dan op www.hobeon.n Betreffende 1) Aangaande 2) Bedoelde 3) Belangende 4) Belangrijk 5) Inzake 6) Ogenblik 7) Omtrent 8) Over 9) Ten opzichte van 10) Voorzetsel 11) Wegen Betreffende komt in formeel taalgebruik ook voor als tegenwoordig deelwoord na een zelfstandig naamwoord en als voorzetsel met de betekenis 'aangaande, over'. (3) Zij hebben honderden verdragen ondertekend, onder meer de handel en het milieu betreffende. (formeel) (4) Betreffende deze aangelegenheid kunnen we geen mededelingen doen. (formeel

Onder betreffende persoon verstaan we iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor verwerking verantwoordelijke verwerkt worden. Data subject is each identified or identifiable natural person, whose personal data are processed by the data controller responsible for the processing betreffende (zn): belanghebbende, belangstellende, betrokkene, geïnteresseerde. betreffende (bn): bedoelde, betrokken, desbetreffende, in kwestie. als synoniem van een ander trefwoord: met betrekking tot (vz) : aangaande, betreffende, inzake, nopens, omtrent, rond, ten aanzien van, wat. aangaat, wat betreft Open op uw apparaat een document dat in een SharePoint-bibliotheek of OneDrive voor werk of school is opgeslagen. Selecteer tekst in het document en tik vervolgens op Nieuwe opmerking. Typ een @ en de eerste paar letters van de voor- of achternaam van de betreffende persoon. Kies vervolgens de gewenste naam De betreffende persoon wordt daarvan op de hoogte gesteld. Redelijke aanleiding. Omdat de betreffende persoon al in functie is en een negatief oordeel ingrijpende gevolgen kan hebben voor die functie, vindt hertoetsing alleen plaats als sprake is van een redelijke aanleiding

Register - Zoek naar een Persoonscertificaa

1) wat te maken heeft met wat je eerder noemde vb: ik wilde me aanmelden en zocht de desbetreffende persoon (2) 1) Dienaangaande (3) desbetreffend b.. In beginsel volstaat een simpel op de betreffende persoon en het project toegesneden plannetje. Daarin moet dan wel een goed beeld worden gegeven van de aanwending van de gevraagde bijdrage en een verklaring waarom daar niet op een andere manier invulling aan gegeven kan worden

Het model bestaat uit vijf dimensies waarmee de persoonlijkheid van iemand beschreven kan worden. Dit wordt gedaan door bij elke dimensie aan te geven in welke mate deze van toepassing is op de betreffende persoon. De Big Five is gebaseerd op onderzoek van de Amerikaan Raymond Cattell praktijk voor Lifestyle coaching & Sensi-therapie. In mijn praktijk staat de betreffende persoon als een holistisch geheel in het middelpunt

Betreffende - 5 definities - Encycl

 1. Oorsprong. In het Westen vormde de Griekse filosoof Aristoteles (384 BC - 322 BC) het beeld rondom persoonlijke ontwikkeling. In zijn Ethica Nicomachea definieerde hij persoonlijke ontwikkeling als phronesis of praktische wijsheid, waarvan het beoefenen ervan zou moeten leiden tot eudaimonia, meestal vertaalt als geluk, maar accurater vertaalt als het bloeien van de mens of een goed leven
 2. De bijvoeglijke naamwoorden desbetreffende en betreffende betekenen allebei 'vermelde, genoemde'. Beide zijn schrijftalige woorden die vooral in ambtelijk taalgebruik voorkomen. Het is aan te bevelen om in plaats van betreffende of desbetreffende een neutraal woord te gebruiken, zoals betrokken, genoemde, bedoelde, in kwestie, vermelde
 3. g geven voor behandeling
 4. Online vertaalwoordenboek. EN:betreffende. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004
 5. Wanneer je een gesprek negeert op Facebook, krijg je geen melding als de betreffende persoon een chatbericht naar je stuurt en wordt het gesprek verplaatst naar je verbindingsverzoeken
 6. Een persoon of profiel verwijderen. Nadat je iemand uit Chrome hebt verwijderd, worden de bladwijzers, geschiedenis, wachtwoorden en andere instellingen van de betreffende persoon van de computer verwijderd. Open Chrome op je computer. Klik rechtsboven op Profiel . Klik op Mensen beheren . Plaats je muisaanwijzer op de persoon die je wilt.
 7. g van de persoon van de geesteszieke. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-07-1991 en tekstbijwerking tot 22-03-2019) Bron : JUSTITIE Publicatie : 27-07-1990 nummer : 1990009905 bladzijde : 14806 PDF : geconsolideerde versie Dossiernummer : 1990-06-26/32 Inwerkingtreding : 27-07-1991 (ART

Of stel een vraag, deze wordt doorgestuurd naar de betreffende persoon. Je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht Personen die u het meest bekijkt, kunt u als favoriet markeren zodat u ze eenvoudiger kunt vinden. Als u nog geen favorieten hebt ingesteld, ziet u het hartje op de foto's. Tik gewoon op het hartje als u iemand wilt markeren als favoriet. U kunt ook op de miniatuur van de betreffende persoon tikken, op de knop 'Meer' tikken en vervolgens op 'Zet [naam] in favorieten' tikken 1 Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen.

Reservepolitie Deurne - DeurneWikiBLOEMENSEANCE 31 maart 2016

Betreffende / desbetreffende minister - Taaladvies

De wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke . Open deze wet in de federale codex. Deze wet beschrijft de voorwaarden en (spoed)procedures over de gedwongen opname van een geesteszieke. De wet specificeert onder andere: de. 1 'Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het is louter indicatief bedoeld'. Uitgifte: April 2020 - NL - <Bescherming van de persoon van de geesteszieke> 1 Deze wet mag niet verward worden met de Wet betreffende de internering van personen met een geestesstoornis (dd.21 -04 2007). Internering is enkel mogelijk als een persoon een misdaad heeft gepleegd waarop een. betreffende persoon n In geval van overheidsopdrachten betreffende het ontwerpen en bouwen van een complex sociale woningen waarvoor, wegens de omvang, de complexiteit en de vermoedelijke duur van de desbetreffende werken,. Indien een persoon met dit INSZ gevonden wordt, wordt meteen de pagina geopend waar u de detailgegevens van de betreffende persoon kan zien. Door het vinkje bij 'Toon historiek' aan te zetten, kunnen historische data van de persoon opgezocht worden

Afbeelding van de bidprentjes nu ook zichtbaar op deze site

het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling volgens Art. 22 lid 1 en 4 AVG en - op zijn minst in deze gevallen - substantiële informatie over de daarbij gebruikte logica alsmede de draagwijdte en nagestreefde uitwerkingen van een dergelijke verwerking op de betreffende persoon 1 PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van betrokkenen, verzameld door een beroepsbeoefenaar op het gebied van de gezondheidszorg in het kader van zijn. De FOD geeft aan de betreffende verifiërende persoon de mogelijkheid om zich bijkomend mondeling te verdedigen. Page 12 | 34 6 PROCEDURE BEROEP Verifiërende personen en kandidaat verifiërende personen kunnen tegen beslissingen éénmalig in beroep gaan De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 7 juli 2020 een bestuurlijke boete opgelegd van EUR 239.000,- aan een natuurlijk persoon. De boete is opgelegd omdat zonder vergunning van DNB beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten zijn verleend in de periode van 15 november 2018 tot in ieder geval 24 juni 2019

betreffende persoon - Vertaling naar Engels - voorbeelden

Synoniemen van betreffende; ander woord voor betreffende

 1. De betreffende persoon kan vervolgens een elektronisch bestand ondertekenen met zijn private sleutel. De ontvanger van dit bestand kan (alleen) met de bijbehorende publieke sleutel verifiëren of het bericht ongewijzigd is en afkomstig van de bezitter van de bijbehorende (geheime) private sleutel
 2. Hallo, Ik stel deze vraag voor iemand anders. De betreffende persoon woont in Noorwegen. Hij is getrouwd met een Nederlandse vrouw en beiden hebben het Nederlands staatsburgerschap. Als hij gaat scheiden, gelden dan de regels van Noorwegen of van Nederland?..
 3. istratienummer, - gemeente van vertrek, - laatste adres in de gemeente van vertrek, - het bij de aangifte van vertrek gemelde land of openbaar lichaam van verblijf

opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met de betreffende persoon die aangegeven word in onze contactpagina. Rest mij u nog een plezierig en informatief verblijf op onze website te wensen.. Tot ziens , Zeki. [6 Indien de vrederechter jegens een natuurlijke persoon de handtekeningsonbekwaamheid of de onbekwaamheid om zich met behulp van de elektronische identiteitskaart te authenticeren, beveelt als in artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechterlijke beschermingsmaatregel betreffende de persoon of de goederen van de persoon, worden de gekwalificeerde handtekenings- of. Tagarchief: betreffende persoon Schattige pup voert me terug naar de tijd, dat Ysbrandt zo klein was. En naar de moeilijke periode daarvoor. Toen ik doodziek was en geheel op mezelf aangewezen De betreffende persoon is zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte van het woon- of briefadres. Wat gebeurt er als de juiste verblijfplaats niet achterhaald kan worden? Dit kan ertoe leiden dat we de betreffende persoon uitschrijven naar een onbekende bestemming. Dit wil zeggen dat iemand als niet-ingezetene wordt geregistreerd

Afscheid in de lucht: de verschillende opties - RememberMe

@Vermelding gebruiken om iemand voor feedback te taggen

Hertoetsing - Open Boek Toezich

Vordering BP: vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt niet KvK of volmacht. Uit algemeen toegankelijke bronnen blijkt echter dat betreffende persoon betrokken is bij de vereniging September 25, 2017 / BijzonderStrafrecht.n Deze laatste is alleen opgenomen als de betreffende persoon vóór 1844 is overleden. Wanneer de geboortedatum van de persoon bekend was, is ook deze opgenomen. Wat doe ik als ik de juiste persoon heb gevonden? In de originele lijst staan niet méér gegevens dan in deze index Daarnaast gelden de bijzondere regels die te vinden zijn in de zesde titel van Boek 3 Rv betreffende rechtspleging in zaken betreffende personen- en familierecht (artt. 798-828 Rv). De eerste afdeling van deze titel betreft de rechtspleging in andere dan echtscheidingszaken (art. 798- 813 Rv) en bevat onder meer bijzondere regels voor zaken betreffende minderjarigen (art. 808-813 Rv) Elke houder van een Belgische vergunning voor het in de handel brengen (VHB) of registratie van geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig gebruik dient aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) de naam te melden van de persoon verantwoordelijk voor de geneesmiddelenbewaking. Omzendbrieven 544 en 545 herinneren deze verplichting en geven hierover.

Antwoord van de Nationale Raad: De Nationale Raad heeft in zijn zitting van 15 november 1997 de door U geformuleerde vraagstelling in verband met het medisch attest betreffende de geestestoestand van een persoon onderzocht Anderen kunnen via een persoonlijk bericht of per mail contact met je opnemen om details over de zaak uit te wisselen. Als je bent ingelogd, kun je met één druk op de knop aangeven dat je ook ervaring hebt met de betreffende persoon. De titel van het bericht moet er zo uitzien: Gezocht: personen die ervaring hebben met. Je kunt een mail sturen naar de persoon die je wenst te spreken of bellen naar het mobiele nummer van de betreffende persoon. Indien je een terugbelverzoek hebt, kun je dit sturen naar info@prodas.nl. Wij zullen hier de volgende werkdag op reageren. Naam E-mailadres Bericht Is de persoon tevens topicstarter van de thread dan is ook een oranje pijl zichtbaar in het user-icoon (/ ) Door nickname: Hier vind je een linkje naar het profiel van de betreffende persoon. Datum/tijd: Hierachter bevindt zich een anchored linkje naar de betreffende reactie. Copy-paste deze URL in een reactie en je hebt een link naar deze reactie

Telefoonnummers blokkeren op de iPhone

voor elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identifi-ceerbare persoon; dat, om te bepalen of een persoon identificeerbaar is, moet worden gekeken naar alle middelen waarvan mag worden aangenomen dat zij redelijkerwijs door degene die voor de verwerking verantwoordelijk is dan wel doorenig ander persooninte zetten zijn om genoemde persoon Open solliciteren betekent dat je 'ongevraagd' solliciteert. Je reageert dus niet op een advertentie of een openstaande vacature. Op die manier proberen een baan te vinden lijkt misschien op zoeken naar een speld in een hooiberg. Toch is dat niet waar. Een open sollicitatie kan een sterk wapen zijn als je het goed aanpakt. Ongeveer 20% van de openstaande functies wordt zo ingevuld betreffende persoon zelfst. nw. In geval van overheidsopdrachten betreffende het ontwerpen en bouwen van een complex sociale woningen waarvoor, wegens de omvang, de complexiteit en de vermoedelijke duur van de desbetreffende werken,. Dit wetsvoorstel implementeert richtlijn 2004/83/EG betreffende minimumnormen voor de erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming Personen zoeken in de Geneanet genealogie bibliothee

Volksgezondheidsbeheer betreffende personen die in de EU contact hebben gehad met personen met COVID-19 3 Definitie van het begrip contactpersoon Onder een contactpersoon van een met COVID-19 besmette persoon wordt elke persoon verstaan die contac

Desbetreffend - 3 definities - Encycl

Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. Direct naar content Direct van de wet wordt gedaan door de persoon voor wie ontheffing wordt gevraagd, dan wel namens die persoon door de persoon of rechtspersoon waarvoor hij werkzaam is. 2 De aanvraag tot ontheffing, bedoeld. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. [BS 01.06.2004] Titel I : De rijscholen Hoofdstuk IV. Voorwaarden voor de erkenning van de rijschool, de exploitatievergunning van een vestigingseenheid en de goedkeuring van oefenterrein Afdeling I. Voorwaarden betreffende de persone NB: De betreffende persoon werd gisterenavond nog aangehouden. Doordat de getuigen ons zoveel informatie kon geven over de mogelijke dader, door onder andere goede foto's te maken, heeft hij vandaag te horen gekregen dat hij zijn daad moet verantwoorden voor de rechter en dat de reclassering voor hem wordt ingeschakeld locatie Voorhout Locatie Voorhout. Componistenlaan 248 2215 ST Voorhout. Tel 0252 24 34 00 . Fax 071 890 81 01. E-mail info.voorhout@rivierduinen.nl. Postadres GGZ Rivierduinen, Locatie Voorhou Overwinningen EHRM betreffende godsdienstvrijheid Azerbeidzjan. Overwinningen EHRM betreffende godsdienstvrijheid Azerbeidzjan. In de zaak Nasirov oordeelde het hof dat Azerbeidzjan artikel 5 en 9 (vrijheid van persoon en godsdienstvrijheid) van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft geschonden;.

Stichting Duescott

Ik merkte de laatste keer dat deze persoon zichzelf een functie gaf: 'Ik ben uweur voor de avond en ga een stukje vertellen over de film' Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland Update Korpscheftaken Limburg betreffende de COVID-19 maatregelen en verlenging jachtakte en bij- en afschrijven wapens. Ten behoeve van de verlenging van de jachtakten zullen op korte termijn de eerste brieven gestuurd worden met informatie om vanaf 20 januari weer digitaal een afspraak in te plannen voor het in persoon verlengen van uw akte en overige documenten Afdeling Burgerzaken zal een adresonderzoek starten naar de betreffende persoon. Tijdens dit onderzoek worden er brieven verstuurd naar het adres waar betrokkene geregistreerd staat. Stuurt u deze brieven retour, zodat afdeling Burgerzaken een dossier kan opbouwen dat betrokkene hier niet meer woonachtig is CBCS REGELING BETREFFENDE HET AANTAL TOEGESTANE (MEDE) BELEIDSBEPALENDE FUNCTIES PER PERSOON 1. Wettelijke basis en doel Deze regeling is een aanvullende regeling op de Beleidsregel & Vragenformulier Betrouwbaarheidstoetsing CBCS, alsmede op de CBCS 'Corporate Governance Guidance Notes' (Oct

Dit document betreft een overeenkomst die de toelating regelt van een persoon die werd of wordt geportretteerd aan degene die het beeld (foto of video) wenst te gebruiken (een particulier of onderneming) voor bepaalde doeleinden. De overeenkomst bepaalt de modaliteiten waaronder de gebruiker het beeldmateriaal mag gebruiken Home >> Hoogsensitief Persoon HSP behandeling >> Rossum (gld) Zoeken. Rubrieken. Klik hier voor een overzicht van beste zorgaanbieders bij u in de regio! Aandoeningen. U vindt hier informatie over meer dan 1000 aandoeningen. Medicijnen. Bekijk bijsluiters en werking van meer dan 1000 medicijnen Home >> Hoogsensitief Persoon HSP behandeling >> Groessen. Zoeken. Rubrieken. Klik hier voor een overzicht van beste zorgaanbieders bij u in de regio! Aandoeningen. U vindt hier informatie over meer dan 1000 aandoeningen. Medicijnen. Bekijk bijsluiters en werking van meer dan 1000 medicijnen Als je dat ontdekt biedt dat zowel voor de betreffende persoon zelf als voor degene die er last van heeft perspectief: je hoeft 'alleen' de weg terug maar te vinden, en bovendien steekt er achter dat gedrag dat als vervelend of lastig wordt ervaren een kwaliteit is, die opnieuw tevoorschijn geroepen kan worden Wanneer je op je mobiel deze website gebruikt, scroll je naar beneden om het menu te zien. Je klikt dan op de knop 'zoeken op naam' en vervolgens vul je de naam in. Als je de voor- en de achternaam weet van de betreffende persoon, kun je op twee manieren proberen het nummer te achterhalen

Big five persoonlijkheidsmodel - PAK organisatieontwikkelin

betreffende (bn): bedoelde, betrokken, desbetreffende, in kwestie. woordverbanden van 'desbetreffende' grafisch weergegeven. bij andere sites: in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema: betreffende / desbetreffende. synoniemen-sites: WikiWoordenboek & Memodata - Interglot - ONW - MijnWoordenboek Persoon met zeggenschap over een andere onderneming (12) Zeggenschap kan ook worden verkregen door een persoon die reeds (alleen of met anderen) zeggenschap over ten minste één andere onderneming bezit, of gezamenlijk door een aantal personen (die zeggenschap over een andere onderneming bezitten) en ondernemingen. Het begrip persoon heeft in di Definities volgens recht: - Patient: fysiek/ natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg wordt gegeven - Beroepsbeoefenaar: persoon die valt onder KB 78 of de niet conventionele praktijken - Gezondheidzorg: een dienst met oog op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen en verbeteren van de gezondheidstoestand van een patiënt (fysieke persoon) In geschillen betreffende de ruimtelijke ordening worden kadastrale aanduidingen niet geanonimiseerd. De namen van de afzonderlijke maten en vennoten dienen al te worden geanonimiseerd op grond van het zijn van natuurlijk persoon. Verder is de volgende passage: Alle gegevens die een natuurlijke persoon direct identificeren moeten worden. Update: Nieuwe informatie betreffende coronavirus COVID-19 naar aanleiding van de nieuwe maatregelen per 14 oktober 2020. De nieuwe coronamaatregelen vanuit de overheid van 14 oktober 2020 hebben geen gevolgen voor recreatiebedrijven als Camping Reeëndal. dit betekent per huishouden 1 of 2 persoon tegelijk

Besparen op je boodschappen? Dat doe je door te kiezen voor Prijsfavorieten: meer dan 1250 goedkope topproducten. Gewoon bij Albert Heijn de betreffende Deelnemers, welke uitsluitend Verwijzingsgegevens bevat met betrekking tot (rechts)personen en welke bestemd is voor gebruik door (de Organisaties van) alle Deelnemers; Geautoriseerde functionaris de persoon die binnen de Organisatie van de Deelnemer in het kader van zijn taakuitoefenin Start Koninklijke besluitenKoninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen - Afdeling I. Voorwaarden betreffende de personen (art. 11-14) De rijschooldirecteur is de natuurlijke persoon houder van de erkenning of,. Het betreffende certificaat kunt u inzien en/of downloaden door op certificaat te klikken. Deze hiërarchie wordt NIET publiekelijk vertrouwd door browser partijen en andere applicaties. De kenmerken van een stamcertificaat Staat der Nederlanden Private Root CA - G1 zijn gepubliceerd in de Staatscourant en te vinden op overheid.nl

Soms is de persoon van staatswege verplicht verzekeringen af te sluiten, zoals in geval van de autoverzekering en de ziektekostenverzekering. Omdat op iedere moslim de plicht rust om alvorens een handeling te verrichten na te gaan wat het Goddelijk Oordeel betreffende handeling is,. De loopbaanonderbreking voor mantelzorg is een thematische loopbaanonderbreking vanaf 1 januari 2021. Door dit verlof voor mantelzorg, kan je je prestaties volledig of gedeeltelijk onderbreken om hulp of bijstand te geven aan een persoon die zich door zijn hoge leeftijd, gezondheidstoestand of handicap kwetsbaar in een afhankelijkheidssituatie bevindt

Bedieningscomponenten voor toegangen en poorten - B&G Hekwerk

esSense, Sensi-therapeut

Patiënten mogen iedere avond 1,5 uur één persoon op bezoek hebben. Om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijkertijd in het ziekenhuis zijn, hebben we de bezoektijden van maandag tot en met zondag per afdeling verdeeld: Afdeling B2 west, B2 oost, B4 west/kraam: 18.00 - 19.30 uu iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, hierna ,betrokkene' te noemen; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische. Zowel in titel 4 betreffende arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten van boek IV van de codex over het welzijn op het werk als in andere delen van de reglementering wordt geen definitie gegeven van arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of De werkgever moet in het algemeen de periodiciteit bepalen en de bekwame persoon aanwijzen

Video: Persoonlijke ontwikkeling - Wikipedi

Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen Ondertekend te Genève op 28 juli 1951 (Wet van 26 juni 1953 - B.S., 4 oktober 1953). persoon, de goederen of de belangen van onderdanen van een vreemde Staat, niet enkel op grond van d Koninklijk Besluit van 18 juli 1991 ter uitvoering van artikel 36 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke Open dit besluit in de federale codex . In dit besluit staan de voorschriften voor de psychiatrische diensten die geesteszieken opnemen voor wie een beschermingsmaatregel geldt Omzendbrief van 02/12/2019 betreffende de vermelding van de naam van een natuurlijke persoon of van een rechtspersoon Intellectuele Eigendom (DIE) voor de wijze van vermelding van de naam van een natuurlijke persoon of rechtspersoon in Belgische procedures waarvoor één (of meer) naam (namen) van dergelijke personen wordt (worden) aangegeven Praktijkinformatie betreffende coronavirus Wilt u de praktijk bezoeken en heeft u corona gerelateerde klachten vertel het ons, wij kunnen u altijd voor spoed ontvangen met aangepaste voorzorgsmaatregelen vanwege ieders veiligheid. Voorafgaand aan een bezoek wordt u verzocht om digitaal de coronatriagevragen te beantwoorden. U krijgt hiervoor 1 dag voor uw afspraak een email met een [

Koninklijk besluit van 9 oktober 2017 tot uitvoering van de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik Koninklijk Besluit van 4 april 2014 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, met betrekking tot het ethisch comité + het formulier voor de motivering van het advies (Word. waarmee de persoon aan wie het pgb is toegekend dan wel degene daarover verantwoording is verschuldigd een arbeidsovereenkomst aangaat. Begeleiding en kortdurend verblijf: 80% van het laagste ZIN-tarief van het betreffende kalenderjaa Informatie betreffende het alcoholslotprogramma (geldig voor feiten gepleegd vóór 1 juli 2018) Gerechtelijke maatregel in de strijd tegen rijden onder invloed. I. Alcoholslot Wanneer een persoon veroordeeld wordt voor rijden onder invloed, kan de rechter zijn rijbewij Afdeling VIII. - Wijzigingen van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke Art. 128 Afdeling IX. - Wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt Art. 129 Afdeling X. - Wijzigingen van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis Art. 13

Overeenkomstig artikel 1, § 2, derde lid van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus documenten, die voor die persoon bestemd zijn, te doen toekomen gezag van een ander persoon, behoudens de personen in de zin van hoofdstuk 1 en 2 van titel 2 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, voor zover is voldaan aan de voorwaarden van artikel 26 van voormelde wet of de personen die prestaties leveren tot he Op 12 mei 2014 werd de wet betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat goedgekeurd, het zogenaamde 'mantelzorgstatuut'. Verschillende aspecten die nodig zijn om de wet in de praktijk te brengen ontbraken echter, waardoor de erkenning voor mantelzorgers uitbleef

De wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, bepaalt in artikel 6, Dit betekent dat een persoon die weigert in te stemmen met het lezen van zijn of haar identiteitskaart, toch in de gelegenheid moet worden gesteld om de dienst te laten verrichten Reglement betreffende de vergunning voor C3-borden in de Burchtstraat Artikel 1: Definities − ANPR-camera: een camera met automatische nummerplaat herkenning − bewoner: een persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister in de desbetreffende straat − bromfiets: een voertuig dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 2.17 van he Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Van Grotenhuis6. Jkvr. Louise Josephine Johanna Maria van Grotenhuis van Onstein, geboren te Boxmeer i S September 1852. Zij huwde te... (Boxmeer, Noord-Brabant, Nederland - 1852 Persoon te water op Heereweg in Lisse Hulpdiensten uitgerukt voor persoon te water op Heereweg in Lisse. Foto: Inter Visual Studio (Archief) De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld de betreffende ambulancedienst gestuurd. De brandweer van Lisse is de afgelopen 30 dagen 155 keer gealarmeerd Wet betreffende de euthanasie (28/05/2002) (MINISTERIE VAN JUSTITIE) ALBERT II, Koning der Belgen, Indien de patiënt daartoe niet in staat is, gebeurt het op schrift stellen door een meerderjarige persoon die gekozen is door de patiënt en geen materieel belang mag hebben bij de dood van de patiënt

Artikel 44 van het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren bepaalt nogmaals het principe dat de handtekeningen van de offertes of de aanvragen tot deelneming moeten worden verstrekt door de persoon of personen die bevoegd of gemachtigd is/zijn om de inschrijver te verbinden 20° slachtoffer: de persoon die verklaart morele of materiële schade te hebben geleden die veroorzaakt is door een jeugddelict; 21° sociale dienst: de Sociale Dienst voor Gerechtelijke Jeugdhulpverlening, vermeld in artikel 56 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp Als deze persoon, op het moment van de aanvraag, bovendien ingeschreven staat in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een andere Belgische gemeente, deelt de gemeente aan de aanvrager het laatst gekende adres van deze persoon mee (cf. Koninklijk besluit van 22 april 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare. 1954 betreffende de status van staatlozen. (l) Verstaat men onder vluchteling: elke persoon van wie het statuut van vluchteling erkend is met toepassing van het Verdrag van 28 juli 1951 betreffende het statuut van vluchtelingen, alsook van het aanvullend protocol van 31 januari 1967. (m) Verstaat men onder persoonsgegevens

 • Revit 2020 student.
 • Battle of Kiska.
 • Jordaan rivier België.
 • Eettafel bank met opbergruimte.
 • Node js modules.
 • Universele reisadapter hema.
 • Gesprongen ader onder oog.
 • Fysiotherapie squat oefening.
 • Parkside schuurmachine schuurpapier.
 • Ausmalbilder Schiffe Titanic.
 • How to stay awake all night.
 • Schimmelinfectie huid ringworm.
 • Taliesin Jaffe wife.
 • GBBS afkorting.
 • Google tablet.
 • Opstelling Liverpool Manchester United.
 • Beste vriendin toont geen interesse.
 • 3 MMC afhalen.
 • Persicaria amplexicaulis 'alba snoeien.
 • Volkswagen Up Lease ANWB.
 • Banjo lessen Rotterdam.
 • Model Veronica schip.
 • Alles Kidzz Antwerpen.
 • Kinderarbeid België.
 • Leonardo onderwijs.
 • Hap en Stap Zuid Limburg.
 • Films van de week.
 • Venus Venera.
 • Robot grasmaaier zonder draad.
 • Mosterd Zonder suiker Jumbo.
 • Gladde spieren ontspannen.
 • Free drawing program.
 • Petje af Achterhoek.
 • Zelfverdediging wapens maken.
 • TV kopen solden.
 • Snijbiet recept vegan.
 • Upper chest home Workout.
 • Lage waard vwo.
 • Liedjes met trein in de titel.
 • Oorprop door oordopjes.
 • Apple ipod versions.