Home

Recht op privacy betekenis

De Algemene Verordeing Gegevensbescherming - HO-link 2017

Recht op privacy - 3 definities - Encycl

Privacy - Wikipedi

privacy. Het recht om bepaalde zaken, zoals ideeën, gegevens of huiselijke aangelegenheden voor zichzelf oftewel privé te houden. Dit recht wordt bij wet beschermd, wat bijvoorbeeld opsporingsmogelijkheden van politieagenten of rechten van journalisten beperkt. Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/privacy Het recht op privacy houdt tot slot in dat kinderen beschermd worden tegen elke vorm van laster. Laster is het inbreuk plegen op de goede naam en eer van een kind. Zo moet de overheid kinderen beschermen tegen het ongewild of onbedoeld verspreiden van privacygevoelige informatie of privébeelden van kinderen, via internet of andere media Privacy wordt wel gedefinieerd als het recht met rust gelaten te worden. Meestal denken we bij privacy aan internet, persoonsgegevens, Facebook en andere sociale media. Maar dat betreft slechts één van de soorten privacy, namelijk de informationele privacy. Soorten privacy We kennen een verdeling in twee en een verdeling in vier soorten privacy

De VN-Verklaring over massamedia en de rechten van de mens formuleert het recht op privacy als het recht zijn eigen leven te leiden met zo weinig mogelijk inmenging van buitenaf. Het omvat ook het vermijden in een vals daglicht te worden gesteld, bescherming tegen publicatie van privéfoto's en brieven zonder toestemming, en bescherming tegen onthulling van vertrouwelijk verstrekte of ontvangen gegevens Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te laten wijzigen. Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij. Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken

Iedereen heeft privacyrechten, zoals het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of zelfs volledig te laten wissen. Met de nieuwe privacywet zijn deze rechten uitgebreid en versterkt Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In artikel 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is het als volgt opgenomen: . Artikel 11 1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging, met inbegrip van het recht met anderen vakverenigingen op te richten en zich bij vakverenigingen aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen De betekenis van recht op privacy vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van recht op privacy gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken privacy. Privacy, privésfeer, persoonlijke levenssfeer of eigenruimte is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. De uitspraak van privacy volgt de Amerikaans-Engelse uitspraak, niet de Br [..] Bron: nl.wikipedia.org

pri·va·cy (de; v (m)) 1 de mogelijkheid om in eigen omgeving helemaal zichzelf te zijn: iemands privacy schenden zich ongevraagd met zijn privéleven bemoeien Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis Daarom gaat op 25 mei 2018 de nieuwe privacywet in. Ben jij daar goed op voorbereid? Organisaties moeten bijvoorbeeld zorgen voor een overzicht van de persoonsgegevens die zij hebben. Ook moeten zij kunnen uitleggen waarom ze die gegevens gebruiken en zorgen voor een goede beveiliging. Iedereen krijgt meer en sterkere privacyrechten In het duitse recht is het recht op privacy gebaseerd op de artikelen 1 en 2 GG., de combinatie van het recht op eerbiediging van de menselijke waardigheid en het algemene persoonlijkheidsrecht. Zie met name het zgn. Volkszählungs-Urteil van 15 december 1983, BVerfGE 65, 1. Hierin formuleerde het Bundesverfassungshof he

Sdu blog - Het recht op privacy: iedereen heeft iets te

recht op privacy; kiesrecht; recht op gelijke behandeling. Klassieke en sociale grondrechten. Er zijn 2 soorten grondrechten: Klassieke grondrechten: de burgerlijke en politieke rechten. Dit zijn onder andere het kiesrecht, vrijheid van meningsuiting, recht op privacy, godsdienstvrijheid en het discriminatieverbod Iedereen heeft het recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven, behalve in bepaalde gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. De Europese wetgeving gaat nog een stap verder: ook de eigen woning en correspondentie zijn privé. De overheid mag enkel inmengen: als de. Gebruik uw privacyrechten. Uw persoonsgegevens zijn van u. Maar hoe houdt u grip op uw persoonsgegevens? We delen allemaal steeds meer informatie over onszelf In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) staat dat je als patiënt recht hebt op privacy. Dit betekent dat een zorgverlener altijd moeten zorgen dat je privacy als patiënt niet wordt geschonden. Zowel bij het uitvoeren van handelingen als het uitwisselen van gegevens Het recht op privacy : een onderzoek naar de betekenis van het begrip 'privacy' in het Nederlandse en Amerikaanse recht. / Blok, P.H. Boom Juridische uitgevers : Den Haag, 2002. 372 p. Research output: Thesis › Doctoral Thesi

Privéleven gaat bijvoorbeeld over persoonlijke identiteit, seksuele geaardheid en activiteiten, gender, bescherming van persoonsgegevens, het recht beschermd te worden tegen lawaai of de uitstoot van giftige stoffen en bescherming tegen lastiggevallen worden (stalking) Privacy: bescherming persoonsgegevens in Nederland en België Een omschrijving van de term privacy is: de mogelijkheid om in eigen omgeving helemaal zichzelf te zijn. Mensen moeten z Mediacode van RVD rond Koninklijk Huis Via de Mediacode beschermt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) het privéleven van leden van het Koninklijk Huis Wat is het recht op privacy? Het recht op privacy bestaat uit twee onderdelen: informationele privacy en ruimtelijke privacy. Informationele privacy wordt ook wel geheimhouding genoemd en is beschreven bij het recht op geheimhouding. De grondwet benoemt het recht op ruimtelijke privacy als het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10) en het recht op

Artikel 10: Privacy - Nederlandse Grondwe

 1. g van je goede naam. Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land. Je mag ieder land (ook je eigen) verlaten. Als je mensenrechten bedreigd worden, mag je in een ander land asiel vragen. Je hebt recht op een nationaliteit. Je mag trouwen met wie je wilt en een gezin stichten
 2. op privéleven en recht op privacy door elkaar ge bruikt 3 G. COHEN-JONATHAN, La Convention Européenne des droits de l'homme, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1989, p. 11. Artikel 12 van de Universele verklaring van de Rechten van d
 3. P.H. Blok, Het recht op privacy: een onderzoek naar de betekenis van het begrip 'privacy' in het Nederlandse en Amerikaanse recht (diss. Tilburg), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2002. Koops 2011, p. 170-174. Koops 2011, p. 174. Koops 2011, p. 172-174. R. Nehmelman, 'Een algemene periodieke keuring van de nationale grondrechten
 4. Recht op privacy. Alle kinderen hebben recht op privacy. Zij moet worden beschermd tegen inmenging in hun privé- of gezinsleven, huis of briefwisselingen. Voor ouders betekent dit dat zij niet ongevraagd de post of het dagboek van hun kinderen mogen lezen. Vaak levert dit recht op privacy onduidelijkheden op. Er rijzen dan vragen
 5. Een betrokkene (een klant of bezoeker) heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Daarbij kan hij verzoeken om correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn. De betrokkenen hebben nog veel meer rechten, zoals het klachtrecht en dataportabiliteit
 6. Het bovenstaande heeft allemaal te maken met privacy op het werk, oftewel met het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Privacy moet dus als een breed begrip worden gezien, waaronder bijvoorbeeld ook het weigeren van een bloedtest valt
 7. Het recht op privacy wordt ook wel the right to be let alone genoemd. Een werkgever mag geen invloed uitoefenen op het privéleven van de werknemer. De werknemer is niet verplicht om mee te werken aan alcohol-, drugs- of andere medische controles

Wat is Privacy? - Online Marketing Agenc

Grondrechten zijn fundamentele rechten van de mens. Grondrechten worden ook wel mensenrechten genoemd. In Nederland zijn grondrechten vastgelegd in de Grondwet. Voorbeelden van grondrechten zijn de vrijheid van meningsuiting, recht op privacy, kiesrecht en recht op gelijke behandeling Nouwt 1997, p. 3: 'Onder het recht op informationele privacy moeten zowel de rechten van het individu om de verwerking van informatie die tot een persoon is te herleiden te verhinderen, te beperken of te veranderen begrepen worden, als de verplichtingen en beperkingen die gelden voo Privacy is een fundamenteel recht. Dat is het zolang er geen misbruik van gemaakt wordt. Het mag nooit aangewend worden om andere zaken te verdoezelen of om zich erachter te verschuilen Dit is het tweede artikel in de serie over de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). In deze serie besteden we aandacht aan een aantal grote veranderingen op privacy-gebied waarmee ICT-bedrijven geconfronteerd gaan worden. Reden van deze veranderingen zijn de nieuwe Europese privacy-regels uit de GDPR (General Data Protection Regulation); de Avg. Bedrijven krijgen tot 25 mei 2018 de.

Privacy - 16 definities - Encycl

Het beroepsgeheim vindt zijn grondslag in het recht van de patiënt op geheimhouding van zijn persoonlijke gegevens. Dit recht op bescherming van de privacy ligt besloten in artikel 10 van de Grondwet. Het overlijden van een patiënt betekent niet dat diens privacy niet meer beschermd hoeft te worden privacy. Staat van afgescheiden zijn van gezelschap of waarneming, meestal in vrijwillige afzondering. Verwijst ook naar het recht op vrijwaring van ongeautoriseerde binnendringing Alleen weet de Chinese wetgever hier nauwelijks raad mee, omdat China historisch gezien nooit een echt recht op privacy heeft gekend. Daarnaast past zulk een recht niet in de informatie- en gedachtencontrole van de overheid, aangezien de grondslag van het Chinese recht nog steeds het legitimeren van de toepassing van staatsmacht is, en niet de bescherming van de burger tegen het collectief Het recht op privacy een onderzoek naar de betekenis van het begrip 'privacy' in het Nederlandse en Amerikaanse recht Auteur: P. Blok Taal: Nederland Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van.

Je hebt recht op een zekere mate van privacy op kantoor. Maar in principe is controle van personeel door de baas mogelijk. En gebeurt het ook. We zochten uit waarom ze het doen, hoe ze het doen en hoe werknemers dit ervaren. Het gros van de controle op het werk gebeurt anoniem Vruchtgebruik is een beperkt recht, waarbij de eigenaar het recht van gebruik en het recht op de vruchten van een bepaald goed aan een ander overdraagt. Vruchtgebruik wordt normaliter gevestigd op een bepaald goed (en dan vaak toegekend op grond van legaat in een testament), vruchtgebruik door verjaring komt vrijwel niet voor

Wij hebben allemaal mensenrechten. Mensenrechten zijn er om je te beschermen tegen de macht van de overheid en zorgen ervoor dat je kunt leven in menselijke waardigheid. Zo heb je het recht om gelijk behandeld te worden, recht op vrijheid van meningsuiting, recht op onderwijs en het recht op een dak boven je hoofd Cuijpers, C. M. K. C. (2003). Review of the book Het recht op privacy. Een onderzoek naar de betekenis van het begrip 'privacy' in het Nederlandse en Amerikaanse recht, P.H. Blok, 2002 De verantwoordingsplicht is een uitbreiding van de verantwoordelijkheden en plichten van organisaties met het doel om het recht op privacy van betrokkenen beter te beschermen. Organisaties mogen alleen persoonsgegevens verwerken als daar een grond voor bestaat die is terug te vinden in één van de AVG-grondslagen

Vervolgens onderzoekt zij het recht op privacy van met name het kind, in de ouder-kind relatie. Ook bespreekt zij de status van het internationale kinderrechtenverdrag (IVRK), het belang van het kind-begrip en de betekenis van kinderrechten in de ouder-kind relatie. Tot slot doet de auteur enkele aanbevelingen ter verbetering van de huidige. Rechters, officieren van justitie en advocaten dragen tijdens de rechtszitting een zwarte toga en een witte bef. De toga heeft een symbolische betekenis: advocaten, officieren en rechters zitten er niet als privépersoon met privémeningen, maar ze zijn in functie. De rechter is onpartijdig. De advocaat verdedigt niet zijn eigen mening, maar die van zijn cliënt

Recht op privacy - Artikel 16 Kinderrechtenverdra

Het consumentenrecht biedt regels die de rechten, en soms ook plichten, van de consument in het handelsverkeer vastleggen. Deze regels bestrijken heel diverse terreinen. Denk hierbij aan: koop op afstand, colportage, het afsluiten van een energie- of telefoonabonnement, verzekeringen en regelingen in de reisbranche Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'recht hebben op', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken Betekenis: Recht van verzet Bedrijven waar u klant bent hebben het recht contact telefonisch contact met u te zoeken, ook als uw telefoonnummer ingeschreven staat in het Bel-me-niet Register. Dit geldt ook als u het bedrijf om een offerte of telefoongesprek heeft gevraagd

Privacy : recht om te beslissen over eigen leven en gegeven

Recht op privacy arts wijkt voor recht op informatievrijheid 07.07.2020 Recht op privacy arts wijkt voor recht op informatievrijheid . Bij het googlen van de naam van geïntimeerde (plastisch chirurg) verschenen tussen de zoekresultaten koppelingen naar onder meer Zwartelijstartsen.nl en Drimble.nl met vermelding van de naam van geïntimeerde, haar BIG-nummer, haar specialisme en een uitspraak. Andere betekenissen van FERPA Naast Familie recht op onderwijs en de wet op Privacy heeft FERPA andere betekenissen. Ze worden links hieronder weergegeven Het recht op geschriften is een belasting die wordt gevestigd op sommige akten en geschriften. Het recht is verschuldigd vanwege de opstelling van een akte of een geschrift, ongeacht de aard en het aantal handelingen die erin werden vastgesteld Vertalingen in context van recht op privacy in Nederlands-Engels van Reverso Context: Hij verdedigde zijn recht op privacy

Privacy, persoonsregistratie en mensenrechten - Amnesty

 1. 28 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `recht` als de rechte Adam komt gaat Eva mee (=gezegd van 'n meisje dat liever niet wil trouwen); averechts uitpakken (=helemaal verkeerd aflopen.Tegengesteld uitpakken) de rechte man op de rechte plaats (=de juiste man voor de juiste taak); de rechte weg is de beste (=eerlijkheid loont); de slaap der rechtvaardigen slapen (=een schoon geweten hebben
 2. Examenresultaten worden tegenwoordig vaak op internet gepubliceerd. Daarbij wordt bijna altijd de kanttekening gemaakt dat aan de cijfers geen rechten ontleend kunnen worden. Hiermee wordt bedoeld dat als jij volgens het overzicht op internet een 8 hebt, waarna bij de bespreking blijkt dat het slechts een 6 was, jij geen recht hebt op de 8
 3. Recht staat tegenover onrecht, waar tegenover valsch, echt tegenover onrecht of slecht en soms tegenover nagemaakt. Eene versterking van waar is waarachtig, eigenlijk wat waarheid bezit. Recht en waar geven verder te kennen, dat een persoon of eene zaak op den naam, dien hij draagt, werkelijk aanspraak heeft

Rechten van betrokkenen Autoriteit Persoonsgegeven

Peter Hendrik Blok Het recht op privacy. een onderzoek naar de betekenis van het begrip 'privacy' in het Nederlandse en Amerikaanse recht. Gedrukt boe Op één overzichtelijke pagina kunt u vrijwel direct na publicatie op Rechtspraak.nl zien welke nieuwe uitspraken er zijn op uw specifieke praktijkgebied. Lees hier meer over deze innovatieve dienst , die mogelijk wordt gemaakt door kunstmatig intelligente software De betekenis van MKA regeling in de ziekenhuizen De wet geeft elke werknemer per jaar minimaal recht op vier weken doorbetaalde vakantie. Bij een werkweek van veertig uur heb je ten minste recht op 160 uur of 20 dagen doorbetaalde vakantie. Dit zijn je wettelijke vakantiedagen

Nederland maakt zich zorgen over privacy Autoriteit

 1. Betekenis van autonomie Wat betekent autonomie? Betekenis autonomie: bevoegdheid om regels te stellen met betrekking tot de eigen huishouding (openbare zaken die betrekking hebben op de provincie of gemeente) Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken
 2. Op dit vlak zijn binnen de Zvw duidelijke normen gesteld. Toezicht. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is toezichthouder en controleert of verzekeraars zich houden aan de normen, regels en voorwaarden die zijn vermeld in de Zvw. Laatste update op: 20 november 2020 15:2
 3. Recht van Interpellatie. Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon te debatteren over een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. Daarmee wordt de vastgestelde agenda van de Kamer immers duidelijk doorbroken (interpellatie komt van het Latijnse woord voor 'krachtig onderbreken')
 4. Een erfdienstbaarheid is een beperkt recht dat je hebt op een zaak van iemand anders. Bijvoorbeeld in de vorm van een recht van overpad. Je hebt dan het recht om over een stuk grond van jouw buur te lopen. Jouw buur moet dan respecteren dat jij over zijn grond loopt

annotatie Ars Aequi maart 2016 185 Annotatie arsaequi.nl/maandblad AA20160185 Het recht op pleidooi, mede in het licht en zicht van 'KEI': een terug- en vooruitblik Prof.mr. C.J.M. Klaassen HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3076 (Verhoeven c.s./Staat ofwel het Hervor-mingsdag-arrest) 1 Inleidin Iedereen heeft recht op privacy. Dat wil zeggen dat je zelf beslist met wie je persoonlijke gegevens deelt, en anderen mogen jouw gegevens ook niet zomaar doorgeven.. Wat je denkt en voelt. Je denkt, je voelt, je droomt en dat allemaal zonder dat iemand dit opmerkt Het recht op de bescherming van privacy is vastgelegd in de Nederlandse Grondwet (artikel 10), het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (artikel 8) en het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (artikel 17) Het recht op privacy : een onderzoek naar de betekenis van het begrip... (2002) Pagina-navigatie: Main; Save publication. Save as MODS; Export to Mendeley; Save as EndNote; Export to RefWorks; Title: Het recht op privacy : een onderzoek naar de betekenis van het begrip 'privacy' in het Nederlandse en Amerikaanse recht: Author: Blok, P.H. Thesis.

Vanaf 25 mei 2018 hebben werknemers, door de handhaving van de AVG, een aantal nieuwe rechten op het gebied van privacywetgeving.In zijn Sdu blog geeft Dick van Deventer een praktisch overzicht van deze rechten Het recht op privacy: een onderzoek naar de betekenis van het begrip privacy in het Nederlandse en Amerikaanse recht: Author: Peter Hendrik Blok: Publisher: Boom Juridische uitgevers, 2002: ISBN: 905454239X, 9789054542391: Length: 372 pages : Export Citation: BiBTeX EndNote RefMa

Vrijheid van vereniging - Wikipedi

Het recht op privacy: een onderzoek naar de betekenis van het begrip 'privacy' in het Nederlandse en Amerikaanse recht Categorie: recht op privacy - Amo Institute of Sciences research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Belgisch recht, Inhoud: ruim 4.000 definities, Type: Belgian law dictionary,Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields

Het recht: legaliteitsbeginsel Het legaliteitsbeginsel is vaak onderwerp van discussie bij strafzaken. Maar wat houdt dit beginsel nou eigenlijk in? Dit artikel gaat verder in op het legaliteitsbeginsel. Het legaliteitsbeginsel De betekenis van dit beginsel is dat een feit niet strafbaar is als er geen wettelijke bepaling van bestaat Ten eerste stelt de rechter dat de glijbaan geen gebrek had ten tijde van het ongeval. Ook zijn de diepte van het bad, de hoogte van de afzetstand en de gebruikte pictogrammen in het rapport van het Keurmerkinstituut goedgekeurd. Vervolgens beslist de rechter of de glijbaan een opstal is op grond van artikel 6:174 BW 8 leermiddelen gevonden over recht op privacy, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen Als klant heb je recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te laten verwijderen of over te laten dragen naar een derde partij. Ook heb je het recht om bepaalde toestemming die je hebt gegeven weer in te trekken. Je kan de toestemming voor het gebruik van bepaalde gegevens intrekken op Mijn Simyo (mijn.simyo.nl) Niet alle rechten uit de EU-richtlijn inzake het recht op informatie in strafprocedures gelden voor personen die worden aangehouden met het oog op de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel (EAB). Dat gegeven leidt er niet toe dat het Kaderbesluit EAB ongeldig is in het licht van het EU-Handvest van de grondrechten

 • Harbard Vikings.
 • Kattenpension Prestige.
 • Oude schrijvers.
 • Goedkope babybox met lade.
 • Oude schrijvers.
 • Cake smash fotoshoot Zuid Holland.
 • Facebook Lite iPhone.
 • Kilroy Vechtdal.
 • Bring on pc.
 • When is the Bible written.
 • Afval sorteer installatie.
 • Facebook profile picture size editor.
 • Moederdag Rusland.
 • Zelfverdediging wapens maken.
 • Home cinema set Coolblue.
 • Joodse buurt Den Haag.
 • Cake smash fotoshoot Zuid Holland.
 • Hoe herken je een ruwe diamant.
 • Eloge herbicide kopen.
 • Sonos Play:1 AirPlay 2.
 • Zelfverdediging wapens maken.
 • Laser cutting hout.
 • Wat eten schapen.
 • Azobe planken 20 cm.
 • Interesses cv.
 • EasyJet batteries.
 • Wat weegt 1 ton.
 • Bombe Alaska recipe MasterChef.
 • Millers Beach.
 • Nosocomiale diarree.
 • JAGUAR fpace.
 • Leggings.
 • EU Puzzel leerhoek.
 • Dongewijk Sporthal.
 • Voorthuizen markt.
 • Spierversterkende oefeningen voor de onderrug.
 • 7 Wonders Duel Agora review.
 • Memlingmuseum Brugge.
 • Kortingscode Zascha Hair.
 • Alter Ego kleding.
 • Urinoir betekenis.