Home

Afkortingen onderwijs

Lijst met afkortingen in het onderwijs. ABB : Administratie, bestuur en beheer. ABB : Algemene Besturenbond voor beroepsonderwijs, ander voortgezet onderwijs, vorming en opleidingen. ABC : Advies- en begeleidingscentrum. ABP : Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds De categorie 'Onderwijs' bevat 113 afkortingen. Bezoek deze site voor de definities

 1. Speciaal onderwijs: SWV: Samenwerkingsverband: VMBO: Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: VO: Voortgezet onderwijs: VSO: Voortgezet speciaal onderwijs: VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs: WEC: Wet op de Expertise Centra (gaat over speciaal onderwijs) WPO: Wet Primair Onderwijs (gaat over regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs: WSNS: Weer Samen Naar Schoo
 2. 5 VSA (V)SO VWO WEB WMO WO WSNS WVO Vrouw Scholing Arbeid (project) (Voortgezet) Speciaal Onderwijs voor leerlingen met Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs Wet Educatie Beroepsonderwijs Wet Medezeggenschap Onderwijs Wetenschappelijk Onderwijs Weer Samen Naar School Wet op het Voortgezet Onderwijs Afkortingen in het onderwijs
 3. Niet iedereen is bekend met de afkortingen en begrippen die op de BON-site gebruikt worden. Onderwijsbond (ruim 75.000 leden, aangesloten bij de FNV) is de grootste onderwijsbond in alle sectoren van het onderwijs. Deze bond in 1997 ontstaan door een fusie van de onderwijsbonden ABOP en NGL
 4. Vo - voortgezet onderwijs VSV - Voortijdig schoolverlaten Vwo - voorbereidend wetenschappelijk onderwijs ZW / Z&W - sector Zorg en Welzijn (vmbo en mbo

Begrippen, afkortingen en vaktaal. a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z. Klik op het alfabet voor uitleg over verschillende begrippen die in de mbo-sector gebruikt worden Afkortingen die als ze in kleine letters worden geschreven de lezer op het verkeerde been kunnen zetten, zoals or en vo (ondernemingsraad en voortgezet onderwijs), kunnen eventueel tóch met hoofdletters worden geschreven (OR en VO). Deze schrijfwijze is het duidelijkst voor de lezer, een belangrijk argument activerend onderwijs adaptief onderwijs adaptieve leertechnologie adaptieve toets add adhd adolescentie agora agressie ambulante begeleiding angststoornis asperger ass assessment attitude attributie authentiek leiderschap autisme automatiseren autonome motivatie autonomie autonomie-ondersteunend lesgeven avi-nivea 273 relaties: Aanpassingsklas, Aardrijkskunde, ADHD, Administratie, Afdeling (organisatie), Agrarisch onderwijs, Algemeen Rijksarchief (België), Algemeen secundair onderwijs, Algemeen vormend onderwijs, Algemene Muzikale Vorming, Algemene Onderwijsbond, Ambulante begeleiding, American National Standards Institute, ANIOS, Assistent in opleiding, Baccalaureus, Bachelor na bachelor, Bachelor of Arts, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Education, Bachelor of Laws, Bachelor of.

Wat hebben deze zes afkortingen met elkaar gemeen? Het zijn aandachtspunten die richtinggevend zijn in het optimaliseren van je gesprekstechnieken. In Leergesprekken in een Notendop (hoofdstuk 2) komen een aantal gesprekstechnieken aan bod. Om in je dagelijks handelen herinnerd te worden aan het belang van deze technieken, zijn deze speciale posters te downloaden. Hang ze op [ U mag de titel doctor (dr.) voeren als u gepromoveerd bent. Deze titel staat voor uw naam. U kunt er ook voor kiezen om de graad 'doctor' te voeren. De afkorting D staat dan achter uw naam. Wanneer u meerdere keren bent gepromoveerd, mag u de titel 'dr.mult.' voeren. Professor en eredoctoraa Op deze website treft u informatie aan over het Passend Onderwijs in het basis-, speciaal basis- en speciaal onderwijs in Zoetermeer. Bent u op zoek naar informatie over Passend Onderwijs in het voortgezet (speciaal) onderwijs in Zoetermeer dan verwijzen we u graag naar ICO Om misleiding te voorkomen is een aantal spelregels opgesteld voor het gebruik van afkortingen. Universiteit: Organisaties die zich in Nederland universiteit mogen noemen, mogen deze naam ook in afkortingen gebruiken. Hogeschool: Een hogeschool en rechtspersoon voor hoger onderwijs (rpho) mag de Engelse vertaling van de naam hogeschool 'university of applied sciences' niet afkorten tot.

Afkortingen in de categorie 'Onderwijs' Afkortingen

 1. Beroepssecundair onderwijs BuSO Buitengewoon secundair onderwijs CICB Centraal Israëlitisch Consistorie van België EMB Executieve van de Moslims in België GHSO Geaggregeerde hoger secundair onderwijs GLSO Geaggregeerde lager secundair onderwijs GO Gewoon onderwijs GPL Getuigschrift pedagogische leergangen GVO Geaggregeerde voor het onderwijs GVSO-groep
 2. Jasper Hardeman: In PLG's werken aan de professionalisering van onderwijs en docenten, dat blijft mij boeien en inspireren. Als begeleider van PLG-Teams breng ik mensen en organisaties graag in beweging, bij voorkeur met een gezonde dosis enthousiasme, creativiteit en humor. Jasper is docent Natuurkunde op het Stanislascollege Dalton Delft
 3. Toelichting onderwijsstructuur en afkortingen [STJB 2015-2016 Structuur en organisatie van het onderwijssysteem / toelichting bij de tabellen (pdf, 15 p.)] [STJB 2015-2016 Afkortingen (pdf, 1 blad)] Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2003-2004 - pdf [STJB 2015-2016 Overzicht.

Lijst veelgebruikte afkortingen in het onderwijs ADV Arbeidsduurverkorting ARBO Arbeidsomstandigheden AWB Algemene wet bestuursrecht AZC Asielzoekers centrum BC-er Bouwcoördinator BCO Begeleidingscentrum voor onderwijs en opvoeding BMT Bovenschools managementteam CITO Centraal instituut voor toetsontwikkeling COA Centraal orgaan opvang GGD Gemeenschappelijke gezondheidsdiens Hele leerzame oefeningen om te kijken of je weet wat de afkortingen betekenen. Uitleg: Klik op de stippellijn achter de afkorting om de betekenis in te vullen. Aan het eind klik je op [nakijken]. Typ de goede afkorting (vooral bedoeld voor groep 7 en groep 8) Vul de goede afkortingen in. TIP! De afkorting van intelligentiequotiënt is IQ Alle onderwijstypen krijgen kleine letters - zowel de voluit geschreven vormen (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs e.d.) als de afkortingen (vwo, hbo e.d.).Juist is dus pabo, of het nu om het type onderwijs of om de school gaat:. Wie lesgeeft in het basisonderwijs, moet een pabo-diploma hebben Afkortingenlijst (2.588 afkortingen) AAD (historisch) afdeling of administratie Algemene Administratieve Diensten (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) ADIOV Automatisch Documentatie- en Informatiesysteem voor het Onderwijs in Vlaanderen . ADIV Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid

lijst van rubrieken, afkortingen en codes, en hun betekenis, op het salarisoverzicht onderwijs funderend onderwijs = Overkoepelende term vo or het basisonderwijs (bo) en het vo ortgezet onderwijs (vo). Biografielijst Vo = == vo == == vo d == == vo e == == vo g == == vo i == == vo l == == vo n == == vo o == == vo r == == vo s == == vo t == == vo u == == vo z ==.. Afkorting en vertaling van alle ministeries in Nederland. Vertaald in zowel het Engels, Duits, Frans en Spaans. Tevens voor ieder ministerie de juiste..

Lijst met afkortingen VN

1 AFKORTINGEN IN HET ONDERWIJS ABKO ABOP ABVAKABO ANW ADM ARBO AVMB AVO AVV AWBZ BAO BAVO BVE BVL CAO CABO CBS CCOO CEVO CITO CKV COA COBA Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs Algemene Bond van Onderwijspersoneel Algemene Bond van Ambtenaren/Katholieke Ambtenaren Bond van Onderwijspersoneel Algemene Natuurwetenschappen Administratie Arbeidsomstandigheden Wet Algemene Voorbereiding op. Afkortingen. Avo-algemeen voortgezet onderwijs. Bb/bb - beroepsgerichte leerweg (vmbo) bol - beroepsopleidende leerweg (mbo) bbl - beroepsbegeleidende leerweg (mbo) EC - sector Economie (vmbo) Gl/gl - gemengde leerweg. Havo - hoger algemeen voortgezet. Landelijk Overleg Onderwijs Topsport: LPC: Landelijke Pedagogische Centra: mavo: Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs: mbo: Middelbaar beroepsonderwijs: MDGO-SB: Middelbaar Dienstverlenend en Gezondheidszorg Onderwijs Sport en Bewegen: MMS: Middelbare Meisjesschool: MO: Middelbaar Onderwijs: MO-P: Akte gymnastiek Middelbaar Onderwijs: MOPER. Volgorde titels en graden hoger en wetenschappelijk onderwijs (Nederland) Traditionele titels Graden uit bachelor-mastersysteem Gewoonlijk staan afkortingen van titels en graden en functieaanduidingen in een vaste volgorde. Bij de traditionele titels is de volgorde: prof., dr., mr., ir., drs., ing. Verder gelden de volgende specifiekere regels Alle onderwijstypen krijgen kleine letters - zowel de voluit geschreven vormen (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs e.d.) als de afkortingen (vwo, hbo e.d.).Juist is dus pabo, of het nu om het type onderwijs of om de school gaat:. Wie lesgeeft in het basisonderwijs, moet een pabo-diploma hebben

Hier vind je de salaristabellen voor leraren, onderwijsondersteunend personeel en (adjunct)directeuren in het primair onderwijs behorend bij het cao-akkoord CAO PO 2019-2020: Salaristabellen per 1 januari 2021; Salaristabellen per 1 juli 2020. Historie Hieronder zijn ook oudere salaristabellen te downloaden Iedere school hoort een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden, ouders en in het voortgezet onderwijs ook uit leerlingen van dertien jaar of ouder. De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school Afkortingen en begrippen 1 februari 2007 frederik 2 Na een werkzame periode van 39 jaar binnen de beroepenvoorlichting, ben ik op mijn FPU-datum (15 januari 2007) een website gestart over Afkortingen en Begrippen in de wereld van Onderwijs, Educatie en Studie- en Beroeeuze Definities van afkortingen opzoeken. In veel teksten wordt gebruikgemaakt van afkortingen. Aangezien er veel verschillende afkortingen bestaan, kan het voorkomen dat de lezer de gebruikte afkorting niet kent. Op deze website vindt u de definities van 1.338 afkortingen die in de Nederlandse taal worden gebruik Onderwijs aan volwassenen gericht op het aanleren en verbeteren van basisvaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. De onderwijsvorm is bestemd voor in Nederland en Vlaanderen wonende autochtone en allochtone volwassenen die niet leerplichtig zijn en een onderwijsachterstand hebben of laaggeschoold zijn

P.O. is een afkorting die in het onderwijs vaak gebruikt wordt op een Praktische Opdracht aan te geven. Stijn - 4 maart 2019: 2: 32 16. P.O. De afkorting P.O. betekent Per Ondertekening. anoniem - 6 december 2009: 3: 1 0. P.O Zoek en vind rapporten en oordelen over scholen en besturen. Scholen op de kaart. Op de website scholenopdekaart.nl vindt u uitgebreide informatie over basisscholen en middelbare scholen. U ziet per school onder andere cijfers en feiten over het schooladvies en de plaatsing in het vervolgonderwijs, het aantal leerlingen van de school en hoe ouders de school waarderen Van vmbo tot en met tweetalig gymnasium. Voor bijna elke leerling een passend aanbod in voortgezet onderwijs. Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Afkorting: Te behalen door: Graad: baccalaureus: bacc. Afronden van een bacheloropleiding in het wetenschappelijk onderwijs maar niet op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving of op het gebied van techniek. Deze titel wordt nu niet meer verstrekt. BA / BSc / LLB: doctor: dr Afkortingen per vak. In het lesrooster gebruiken we afkortingen die het vak aangeven waar je die dag les in hebt. Klik hier voor de afkortingenlijst met hierin het overzicht van de vakken en hun afkortingen, zoals die gehanteerd worden in ons lesrooster

Richtlijn Jaarverslag Onderwijs Toelichtende brochure 6 Jaarverslaggeving en het ministerie van OCW ('gebruikers'). Zij houden alle ontwikkelingen goed in het vizier en dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de jaarverslaggeving in de onderwijssector technisch onderwijs < CDVU. Centrale Dienst der Vaste Uitgaven < C.I.P.O. Concept-Input-Process-Output < CLB. Centrum voor leerlingenbegeleiding < COC. Christelijke onderwijscentrale < CODO. Contractuele ten laste van het departement onderwijs < COV. Geen afkortingen voor deze letter Afkortingen / begrippen uit het onderwijs / veranderingen / wat verloren is gegaan ALO = Academie voor Lichamelijke Oefening Ambachtschool = in 1968 veranderd in Lagere Technische School Armenschool AOC = Agrarisch Opleidingscentrum Bewaarschool. Later klchool Officieel en vrij onderwijs; Onderwijsnetten en koepels; Extra informatie; Officieel en vrij onderwijs Officieel onderwijs. Scholen van het officieel onderwijs zijn georganiseerd door of in opdracht van de overheid: de Vlaamse overheid, de provincies, of de steden en gemeenten.. In tegenstelling tot het vrij onderwijs moeten scholen van het officieel onderwijs tot het einde van de leerplicht. In het onderwijs worden veel afkortingen gebruikt. Hieronder een (niet volledig) overzicht: AB Ambulante Begeleiding ABP Stichting Pensioenfonds (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) ACOA Adviescommissie Onderwijs-arbeidsmarkt ADV Arbeidsduurverkorting ANW Algemene Natuurwetenschappen AOB Algemene Onderwijsbond AOC Agrarisch Opleidingscentrum APS Algemeen Pedagogisch Studiecentrum AVMB Algemene.

AFKORTINGEN IN HET ONDERWIJS

 1. Uitdaging. We kennen in het Nederlands veel afkortingen voor woorden die we vaak gebruiken. Zo hoef je ze niet altijd volledig op te schrijven of uit te spreken. In de Engelse taal is dat natuurlijk ook handig, dus kennen we ook afkortingen in het Engels
 2. 1) Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het vwo duurt zes jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs (wo). Tot.
 3. Het voortgezet onderwijs (vo) volgt op het basisonderwijs. Leerlingen zijn meestal 12 jaar als ze beginnen aan het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs duurt afhankelijke van de onderwijssoort vier (vmbo), vijf (havo) of zes jaar (vwo). vmbo Vmbo is de afkorting van voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Vmbo duurt vier jaar
 4. AVO: Algemeen Vormend Onderwijs: CLZ: Commissie Leerlingen Zorg: CVB: Commissie van Begeleiding: IBP: Individueel Begeleidings Plan: KSO: Kwaliteitsnorm Speciaal.

Afkortingen en begrippen - Beter Onderwijs Nederlan

Afkortingen zorg alfabetisch zorgsector uitleg uitgebrei De of het bij afkortingen (algemeen). 1. Algemeen principe 2. Uitzonderingen 3. Afkortingen uit andere talen. 1. Algemeen principe Top. Afkortingen die als zelfstandig naamwoord gebruikt worden, kunnen een lidwoord krijgen. Het woordgeslacht van een afkorting wordt in principe bepaald door het geslacht van het zelfstandig naamwoord dat de kern vormt. Btw bijvoorbeeld staat voor belasting over.

Deze verhouding (1/3 werknemer en 2/3 werkgever) komt het meeste voor. Per loonstrook verschilt de aanduiding. Dit kan zijn pensioenpremie, OP, OP/NP, Pens.premie, etc. In enkele gevallen staat er ook nog een afkorting van de naam van het fonds voor, bijvoorbeeld SAG OP. Over de ingehouden pensioenpremie betaal je geen belasting Een afkorting is, in schriftelijk taalgebruik, iedere verkorte schrijfwijze voor een woord, woordgroep, naam of andere aanduiding. Het woord afkorting is een verzamelbegrip voor meerdere categorieën; in alle gevallen is de overeenkomst echter dat in de schrijfwijze een of meer letters zijn weggelaten vo VO afkorting 1) Voortgezet Onderwijs Voorbeeld: `Na het middelbaar onderwijs gaat ze naar het VO.`Synoniem: Hoger Onderwijs 2) de bladzijde boven; op de keerzijde Synoniem: voorgaande bladzijde Spelling'vo' komt NIE

Afkortingen - Doorstroomatlas vmb

C orona-informatie '> C orona-informatie Eén ontwikkellijn van baby tot puber PIT kinderopvang & onderwijs biedt één ontwikkellijn van baby tot puber. Met één bestuur, één missie en visie en één organisatie is PIT koploper op dit gebied. Kinderopvang en christelijk onderwijs sluiten naadlo In SURF werken onderwijs en onderzoeksinstellingen samen aan ICT-voorzieningen en -innovatie om de kansen van digitalisering ten volle te benutten. Zo maken we samen beter en flexibeler onderwijs en onderzoek mogelijk Aanmelden op Mijn Onderwijs. Omdat het salarisoverzicht gevoelige informatie bevat, is er een nieuw vertrouwelijk thema aangemaakt op Mijn Onderwijs voor directies en administraties: Salarisoverzicht. Op dit moment heeft alleen de lokale beheerder van de instelling (meestal is dat de directeur) toegang tot dat thema

Kuehne + Nagel N

Begrippen, afkortingen en vaktaal MBO Raa

Met de Overstapservice Onderwijs (OSO) dragen scholen het OSO-dossier digitaal veilig en snel over. De privacy van leerlingen is daarmee meteen goed geregeld Onderwijs gerelateerde afkortingen PO Primair onderwijs Basisschool Het basisonderwijs is bestemd voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Er zijn verschillende soorten scholen waarop basisonderwijs wordt gegeven: openbare basisscholen, Basisscholen voor bijzonder onderwijs (onderwijs vanuit een godsdienstige o Weetwoorden | afkortingen. Er bestaan verschillende soorten afkortingen (verkorte schrijfwijzen): Echte afkortingen zijn verkortingen van veelgebruikte woorden en korte vaste uitdrukkingen (bijv., blz., pag., e.d., enz.). Initiaalwoorden bestaan uit de beginletters van de afgekorte woorden en worden uitgesproken als losse letters (NS, pc, sms)

Een initiaalwoord of een letterwoord wordt gevormd door de eerste letters van een naam of een andere woordgroep en gedraagt zich in de zin als een woord. Als we het voorlezen, spreken we de korte vorm uit, niet de gehele naam of woordgroep waar het voor staat. Sommige van deze woorden lezen we als een stel letternamen (bijvoorbeeld pc: /peesee/ personal computer) Alle afkortingen op een rijtje! Tegenwoordig bedenkt men overal een afkorting voor, omdat men die woorden of woordgroepen dan sneller kan gebruiken. Maar ja, waar staan die bedachte afkortingen dan voor? En u komt toch ook wel eens een afkorting tegen, waarvan u geen enkel idee heeft waar die voor staat? Geen zorgen Ook in het speciaal onderwijs werken leerlingen op verschillende niveaus. De een is snel, de ander langzaam, de derde heeft uitleg op verschillende manieren nodig en de vierde heeft aan een half woord genoeg. Als leraar wil je leerlingen maatwerk bieden, maar dat stelt hoge eisen aan het klassenmanagement Bekijk de resultaten voor de afkorting vuto op Ensie. De belangrijkste vuistregels voor de spelling van afkortingen zijn: - schrijf afkortingen met kleine letters (cao, hbo, ggz), behalve als het om namen gaat (ANWB, VVD)

Afkortingen (algemene regels) Onze Taa

Hier volgt een lijst van in het Nederlandse taalgebruik voorkomende afkortingen. 'In het Nederlands taalgebruik' hoeft niet te betekenen dat de afkorting naar een Nederlandstalig begrip verwijst. Daarom zijn ook afkortingen als 'SOS' en 's.v.p.' opgenomen Als een terugkeer, hebben we de afkorting van OWB vertaald naar het Spaans, Frans, Chinees, Portugees, Russisch, etc. U verder omlaag scrollen en op het menu taal klikken om de betekenissen van OWB in andere 42-talen te vinden Aanstelling Akte van benoeming of aanstelling? In het onderwijs krijgen werknemers een akte als arbeidsovereenkomst. In het bijzonder onderwijs (protestants-christelijk, katholiek, joods en islamitisch onderwijs) ontvangen personeelsleden een akte van benoeming. Zowel werkgever als werknemer ondertekenen deze akte. De werkgever stelt iemand aan om les te geven. Dit contract is eenzijdig van. 1. Stamboekregister. 1.1. Elke school voor voltijds gewoon secundair onderwijs en elk, al dan niet autonoom, centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, beschikt over een geïnformatiseerd en uniform stamboekregister van de leerlingen (bijlage 1-2).Het register is op scherm raadpleegbaar en kan afgedrukt worden

Begrippen onderwijs - onderwijskundige begrippe

 1. g KKN.
 2. 30-mei-2015 - Deze pin is ontdekt door 123 lesidee.nl. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest
 3. Onderwijs. Menu openen Welkom nieuwe student Toelichting afkortingen locaties TU campus Collegerama Vakken en Tentamens Minor Brightspace Digitale studiegids ITAV Virtual Exchange OpenCourseWare.
 4. Bekijk de resultaten voor de afkorting nvgb op Ensie. De belangrijkste vuistregels voor de spelling van afkortingen zijn: - schrijf afkortingen met kleine letters (cao, hbo, ggz), behalve als het om namen gaat (ANWB, VVD)
 5. Afkortingen binnen Passend Onderwijs ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder APS Algemeen Pedagogisch Studiecentrum ASS Autistisch Spectrum Stoornis BaO Basisonderwijs CPS Christelijk Pedagogisch Studiecentrum CVI Commissie van Indicatiestelling DCK Dagcentrum.
 6. Toch is het vaak niet duidelijk wat de afkortingen betekenen. Hoger onderwijs buiten de universiteit. De betekenis van de meeste afkortingen zijn eenvoudig. Het gebouw is op 27 mei officieel geopend door prinses Mxima? Comit consultatif d'tudes postales. Artikel mist referentie sinds november In andere talen Koppelingen toevoegen

Lijst van afkortingen in het onderwijs - Unionpedi

Afkorting: Dit is een website voor het opzoeken van de betekenis van afkortingen. Vind de vind betekenis van een afkorting. Wat betekent deze afkorting nu precies. In SMS , Twitter en Whatsapp berichten worden veel afkortingen gebruikt 17.1 Afkortingen . Een afkorting (in de specifieke betekenis van het woord) is de weergave van een woord of een woordgroep door een of meer (begin)letters, zonder dat de afkorting in de plaats komt van wat wordt afgekort: als we de afkorting voorlezen, spreken we niet de afkorting uit, wel het woord of de woorden waar ze voor staat LOWAN ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in zowel het Primair Onderwijs als het Voortgezet Onderwijs De adviseurs van KPC Groep richten zich op de uitdagingen van onderwijsorganisaties in PO, PrO, V(S)O, VMBO en MBO Gebruik bij het zoeken op afkortingen de officiële PubMed-afkortingen of delen hiervan zoals AM J MED, JAMA, MED, of PSYCHIATRY. Gebruik geen te korte afkortingen zoals AM J M of JAM of PSY. Hier vindt u een overzicht van alle papieren en online tijdschriften van de Walaeus Bibliotheek

Downloads: OMA, OEN, DIK, NIVEA en ANNA - Onderwijs Maak

Soepel bewegen, een bal gooien en vangen, fietsen, jezelf aan- en uitkleden, veters strikken, tandenpoetsen, billen afvegen, met mes en vork eten, met een pen schrijven, over een lijn knippen; het lijkt allemaal heel gewoon dat kinderen deze vaardigheden leren. Voor sommige kinderen is dat echter niet zo vanzelfsprekend. Dat kunnen kinderen zijn met DCD. DCD [ Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. Samen werken we aan thema's als kwalificeren en examineren en beroepspraktijkvorming. Verder geeft SBB eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen va Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. In totaal zo'n 75 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven. Nieuws . Vacatures. 12 januari 2021 Nieuwe voorzitter en nieuw lid voor algemeen bestuur BOOR

EU, ICT en een waaier aan leertheorieën – Beter Onderwijs

Welke titel mag ik voeren als ik ben afgestudeerd of

Toelichting afkortingen locaties TU campus In het rooster staan afkortingen van gebouwen met daarachter een nummer, letter of naam. De afkortingen corresponderen met de hieronder vermelde gebouwen en adressen Afkortingen schoolsoorten. vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs havo = hoger algemeen voortgezet onderwijs mavo = middelbaar algemeen voortgezet onderwijs vmbo = voorbereidend middelbaar beroepsonderwij Het reguliere onderwijs is vaak niet geschikt voor deze leerlingen. Er zijn daarom cluster 4-scholen voor leerlingen tussen de vijf en twintig jaar. Omdat de leerlingen gedragsproblemen hebben, richt de school zich vooral op hun sociaal-emotionele ontwikkeling

Afkortingen - Passend onderwijs Zoetermee

Centrum van de Universiteit Leiden voor eerstegraads lerarenopleiding, nascholing docenten voortgezet onderwijs en professionalisering docenten hoger onderwijs BAPD. basisaantekening psychodiagnostiek; bewijs van basiskennis en ervaring psychodiagnostiek, wordt verleend door het NIP.. BIG. Wet-BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).Het BIG-register verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.. GZ. Gezondheidszorg , als in gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) of gezondheidszorg-opleiding (GZ-opleiding)

dnata expands its offering with new cargo facility inAlgemene ledenvergadering 2018 - Beter Onderwijs NederlandProbleem Gericht Onderwijs – Beter Onderwijs NederlandKatholiek Onderwijs Vlaanderen

Welke afkortingen van de naam universiteit en - onderwijs

 1. Als je in het onderwijs werkt (klassenassistent, leraarondersteuner, toezichthouder, etc.) dan val je onder OOP. Veelal is er discussie over het lerarenberoep, maar de ondersteunende beroepen en functies zijn vaak een onderschoven kindje
 2. Het doel van de Wet passend onderwijs is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Lees hier meer over de wet en de bekostiging van ondersteuning
 3. Wat is het speciaal onderwijs? Scholen voor speciaal onderwijs (so) zijn er voor leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt zijn en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben. Voor deze leerlingen zijn er scholen die verdeeld zijn in vier clusters: Cluster 1. Scholen voor blinde of slechtziende leerlingen (visueel gehandicapte leerlingen)
 4. De betekenis van afkorting OPB vind je op deze pagina. Er werd 1 betekenis van OPB gevonden in de woordenlijst. Andere afkortingen, definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken
 5. kan met soort onderwijs ook als samengestelde afkorting, bv. aso = algemeen Secundair Onderwijs tso = technisch Secundair Onderwijs. Kobe c - 4 februari 2020: 5: 1 0. so. dat betekent dat het cool en flex is op school man bro. Gerben - 25 oktober 2020: 6: 36 36. so
ECS vraagt meer aandacht voor paardenvervoer SchipholKNAW Essay over toekomst wetenschap in Nederland – Beter

McDD is de afkorting van de Engelse term Multiple Complex Developmental Disorder.In het Nederlands: Meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis. McDD wordt beschouwd als een variant van het autisme.De kern van de problematiek ligt echter minder op het terrein van de sociale contacten; voor een kind met McDD is vooral het reguleren van gedachten en emoties een probleem Binnen de koers van WSKO, geven schooldirecteuren bij WSKO hun onderwijs vorm op een manier die past bij de school, het team en de kinderen. Scholen richten zich bijvoorbeeld op zelfstandig werken, samenwerkend leren, omgaan met verschillen tussen kinderen of Engels als tweede taal Met de komst van de bachelor-masterstructuur en met de invoering van de associate degree is er een woud aan titels die je op grond van een studie in het hoger onderwijs mag voeren. De titel is afhankelijk van de soort opleiding die je hebt gevolgd en aan welke instelling

 • LG Slim portable DVD Writer GP57EW40 driver.
 • Weeronline Dover.
 • Afkorting turkse taal.
 • Kerst spelletjes jeugdbeweging.
 • Jurassic World Evolution Indoraptor.
 • Houtpellets België.
 • Er vanaf vallen.
 • Nep bril heren.
 • Nieuwe DAF CF 2020.
 • Wargaming login.
 • Zilversulfide neerslag.
 • IKEA spotjes kast.
 • Ophangrail keukenkast.
 • Haarolie op nat of droog haar.
 • Luiaard beest Engels.
 • Pathfinder Illustrator Nederlands.
 • Volkswagen Up Lease ANWB.
 • Buonanotte.
 • Uitverkoren puzzelwoord.
 • Contact dvdvideosoft.
 • Cranberrysap zonder suiker Jumbo.
 • Artrose paard symptomen.
 • Desktop kiezen.
 • Geiko maiko.
 • Feraligatr 4/111.
 • Gedicht Heilige Christoffel.
 • Ervaring met nagelkapjes kat.
 • Begroeiing Italië.
 • Klokkijken basis.
 • Nicotiana tabacum L.
 • Beste lettertype drukwerk.
 • Zelf legpuzzel maken.
 • ATP Finals kijken.
 • Makkelijke koekjes bakken.
 • Zilversulfide neerslag.
 • Q Music limburg playlist.
 • Pony kopen.
 • Airco inbouwen MINI.
 • Vice Movie.
 • Zorgbehoefte Rett syndroom.
 • Karl Lagerfeld tas beige.